Dit jaar bestaat het Kennisnetwerk Biociden 10 jaar. In deze en de komende nieuwsbrieven besteden we hier aandacht aan. Met interviews, columns en andere terugblikken kijken we terug op 10 jaar KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden). Op deze pagina een terugblik door Corine Komen op het KNB-event over IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) Knaagdierbeheersing.

Corine werkt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  en is naast coördinator van het Kennisnetwerk Biociden ook beleidsadviseur gewasbeschermingsmiddelen en biociden en projectleider van Waarzitwatin.

IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) Knaagdierbeheersing

Het doel van IPM (Integrated Pest Management) is om chemische middelen zo min mogelijk in te zetten door ratten- en muizenplagen zo veel mogelijk te voorkomen. Vanuit het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) besteden we regelmatig aandacht aan IPM bij knaagdierbeheersing. Biociden spelen een belangrijke rol bij knaagdierbeheersing.

KNB event ‘Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing’

Op 6 november 2018 vond het KNB-event over IPM Knaagdierbeheersing plaats. Dat was een heel spannende middag voor de organisatie. Passen alle deelnemers wel in de zaal en zal ons programma voldoen aan de verwachtingen? Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N), de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB), het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)). En ja, de deelnemers pasten gelukkig nog net in de grote zaal en gezien de levendige discussies tijdens en na het event was het een succesvolle netwerkbijeenkomst.

Videoverslag van het KNB event

Naast een gewoon verslag van het event hebben we ook geëxperimenteerd met een videoverslag. Met dit videoverslag krijg je naast inhoud ook een indruk van de sfeer en het kennisnetwerk zelf. Een leuke manier om terug te blikken op dit event.

Naar een integraal IPM-systeem

Het Ctgb heeft besloten tot invoering van het integraal IPM systeem. De bestrijding van ratten buiten met middelen op basis van anticoagulantia is nu voorbehouden aan professionele plaagdierbeheersers volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem. Bij de volgende herregistratie van deze middelen (rond 2023) wordt dit uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. Dit betekent ook dat bij de volgende herregistratie het particuliere gebruik van anticoagulantia zal vervallen. Als vallen en klemmen niet meer helpen, zullen ook particulieren de hulp van professionele plaagdierbeheersers moeten inroepen.

RIVM rapport Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing

De overheid vindt het belangrijk om beleid en uitvoering van knaagdierbeheersing volgens IPM verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM  gevraagd knelpunten en mogelijke oplossingen te inventariseren. Het RIVM heeft de problematiek breed in beeld gebracht door gebruik te maken van de kennis en ervaringen in het werkveld.  In het RIVM-rapport staan oplossingen voor knelpunten gericht op verantwoordelijkheden en samenwerking, preventie en voorlichting, de praktische toepassing van IPM op locaties, de opleiding van plaagdierbeheersers, de wet- en regelgeving en aanbevelingen voor monitoring en onderzoek.

Werkgroep IPM Knaagdierbeheersing

Om de samenwerking tussen overheden en andere betrokken partijen in de knaagdierbeheersing te versterken is er een werkgroep opgericht. Op 27 mei 2020 was het eerste overleg van de Werkgroep IPM Knaagdierbeheersing. De werkgroep richt zich op kennisuitwisseling en afstemming van de IPM-aanpak knaagdierbeheersing (zowel ratten als huismuizen). De in het RIVM rapport genoemde oplossingen en knelpunten vormen hierbij het uitgangspunt. Bij deze werkgroep is een groot aantal stakeholders betrokken. Het RIVM voert het secretariaat voor deze werkgroep. De werkgroep IPM Knaagdierbeheersing wil in goed contact staan met de volgende drie werkgroepen/overleggen:

  1. De Werkgroep rattenmonitoring.  Deze werkgroep richt zich op inhoudelijke afstemming over de monitoring van rattenpopulaties, met name met betrekking tot de Rattenmonitor.
  2. Signaleringsoverleg zoönosen. In 2011 is door de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en LNV de zogenaamde zoönosenstructuur opgezet om snel te kunnen ingrijpen en uitbraken onder controle te houden. Ook ziektes die door ratten worden overgedragen zijn zoönosen.
  3. Het overleg van het Centraal College van Deskundigen knaagdierbeheersing (CCvD). In dit College vindt voornamelijk afstemming plaats over de inhoud van het zogenaamde IPM-handboek en over certificering.
     

Vanuit het Kennisnetwerk Biociden vinden we het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van IPM. In de KNB nieuwsbrief besteden we regelmatig aandacht aan IPM knaagdierbeheersing. Nieuwe ontwikkelingen blijven we delen. Het Kennisnetwerk Biociden zal ook de werkgroep IPM Knaagdierbeheersing volgen en ontwikkelingen hierover delen op de website en in de nieuwsbrief.