Dit jaar bestaat het Kennisnetwerk Biociden 10 jaar. In deze en de komende nieuwsbrieven besteden we hier aandacht aan. Met interviews, columns en andere terugblikken kijken we terug op 10 jaar KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden). Dit keer een terugblik op de symposia door Peter van Vlaardingen.

Peter werkt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als beoordelaar milieurisico's van stoffen en is ecotoxicoloog.  Hij is sinds de oprichting van het Kennisnetwerk Biociden lid van het kernteam. Hij werkt mee aan de KNB-nieuwsbrief, organiseert KNB-events en onderhoudt www.biociden.nl. Daarnaast werkt hij in Europees verband aan de methodiekontwikkeling van de milieurisicobeoordeling van biociden. Peter is ook betrokken bij de milieu-risicobeoordeling van geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en de afleiding van milieukwaliteitsnormen.

Een terugblik op vier symposia

De oprichting van het kennisnetwerk in 2010 werd ingeluid met een symposium voor alle leden van het netwerk. De insteek was: iedereen bij elkaar brengen, netwerkgelegenheid creëren en informatie delen over onderwerpen die breed aansprekend zijn. Gericht op professionals die met biociden werken. Er zijn vier van deze symposia georganiseerd. Een korte terugblik.

De opkomst van de vier grote symposia lag steeds tussen de 80 en 120 personen, maar het netwerk was in de begintijd ook minder groot. Nu zijn er circa 730 mensen via LinkedIn met het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) verbonden, in de begintijd waren dat er tussen de 100 en 200.

'Juist Biociden'. 8 februari 2011. Westelijk Handelsterrein, Rotterdam

Dit was het eerste KNB symposium en er werd flink uitgepakt. Zo werd een trailer gemaakt, om het brede thema 'biociden' te illustreren. Bernhard ter Haar, de DG van het ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) verzorgde de aftrap. Een professionele debatleider (Peter van de Geer), leidde de dag op enerverende wijze en tien van zijn collega's begeleidden discussies tussen groepen deelnemers. Het gebrek aan alternatieve werkzame stoffen bij ontsmetting in de champignonteelt en integrale plaagdierbeheersing werden in presentaties toegelicht. Een dichteres was de hele dag aanwezig en vatte de dag pakkend samen.

Deze bijeenkomst maakte de leden van het netwerk zichtbaar. Ondanks de breedte van het werkveld, of misschien zelfs dankzij die diversiteit, groeide er vertrouwen dat we samen, door een juist gebruik van biociden, echte problemen kunnen oplossen. Leerpunt voor de organisatie: netwerken bleek voor de aanwezigen minstens even belangrijk als een programma voorgeschoteld krijgen.


'Kies het juiste spoor'. 11 september 2012. Spoorwegmuseum, Utrecht

De biocidenverordening (BPR) is de verbindende factor op deze bijeenkomst. In mei 2012 is de BPR gepubliceerd, maar nog niet van kracht, dat zal in 2013 gebeuren. De nieuwe regelgeving brengt uitdagingen voor alle partijen, dit was dus dé gelegenheid om uitgebreid bij de aankomende veranderingen stil te staan. Vanuit het kennisnetwerk hopen we te kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen met beschikbaarheid, veiligheid en duurzaam gebruik. De highlights van de BPR werden toegelicht door Pierre Choraine van de Europese Commissie. Daarnaast werd de BPR belicht vanuit twee perspectieven: Innovatie en handel en Veiligheid voor mens en milieu. In de pauzes kon met het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) worden gesproken over het intrekken van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen en in de middag kwamen ‘free riding’, wederzijdse erkenningen, handhaving en grensvlakken met andere regelgeving aan bod in workshops. Innovatie en behandelde artikelen werden gezien als onderwerpen waarop het Kennisnetwerk moest inzetten.


'Weet wat je in huis hebt'. 16 oktober 2014. Stadion Galgenwaard, Utrecht

Dit symposium trok weer zo'n 100 deelnemers. De aandacht was gericht op de visie op duurzaam biociden-gebruik van het ministerie van IenM: 'kunnen beschikken over voldoende, en groenere middelen, die op de juiste manier gebruikt worden alleen als dat nodig is'. Daarnaast werd het onderwerp 'behandelde voorwerpen' getackeld, dat op het vorige symposium aangemerkt was als aandachtspunt. Ook innovatie was een thema. Met een programmering gericht op innovatie en netwerken kregen ondernemers en wetenschappers de kans om te verkennen wat ze samen in huis hebben om te komen tot betere diensten en producten. En hoewel het KNB op Nederland is gericht was er buitenlands bezoek: het Belgische ministerie van Leefmilieu nam een kijkje in onze keuken en kleurde een stukje van het Europese speelveld in met een uitleg van het federale beleid. Dit symposium maakte duidelijk dat innovatie in de markt veel kan doen, maar ook weer nieuwe uitdagingen voor veiligheid en duurzaamheid brengt. Ketenpartijen toonden zich zeer bereid om samen te werken aan verduurzaming.


'Biociden genoeg, Genoeg biociden'. 13 oktober 2016.

LEF-gebouw, Rijkswaterstaat, Utrecht

Het thema van deze bijeenkomst was ‘Gebruiken alleen wanneer nodig, beschikbaar als het moet’. Ofwel: het spanningsveld tussen verduurzaming en de gewenste beschikbaarheid van mogelijkheden en middelen wanneer gebruik écht nodig is. Wat is er nodig aan onderzoek, samenwerking en beleid om noodzakelijke toepassingen verantwoord te blijven uitvoeren? Waar zitten de knelpunten, en waar de kansen? Van de deelnemers werd actie en input gevraagd, anders dan achteroverleunen en naar presentaties luisteren. Dat werd door de 75 deelnemers zeer gewaardeerd! Een breed scala aan onderwerpen werd behandeld in kleine groepen. In elke groep werd een thema gepitcht door leden van het netwerk. Na discussie onder leiding van een gespreksleider werd een stelling voor het slot-debat voorbereid. Een greep uit de vele besproken onderwerpen: desinfectie, plaagdierbeheersing, innovatie, kosten toelating, biocidengebruik in huis, balseming, onderwijs, het informeren van consumenten. Lees het nog eens na in de visuele notulen.

Van KNB symposia naar KNB events

Een duidelijke wens die uit de KNB symposia naar voren kwam was het organiseren van themabijeenkomsten. Die wens is opgepakt: vanaf 2015 zijn vooral kleinere, gerichte bijeenkomsten georganiseerd: de KNB events.

We blijven KNB events organiseren. Maar de vraag is, of er ook weer behoefte is aan een KNB symposium? We horen dit graag vanuit het KNB netwerk. Daarom eindigen we met de volgende vragen: over welk onderwerp zou een event georganiseerd moeten worden? En wordt het weer tijd voor een symposium voor het hele netwerk? En over welk algemeen onderwerp dan? Stuur uw reactie naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.