Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

Biocidengebruik in de melkveehouderij

Veehouders hebben te weinig kennis over juist biocidengebruik. Dit bleek uit eerder onderzoek van de werkgroep ‘Dierhouderij II’ van het Kennisnetwerk Biociden (KNB). In 2014 zette deze werkgroep zich in voor de opname van een onderdeel ‘juist biocidengebruik’ in lesprogramma’s van agrarische opleidingen. Om het tekort aan kennis bij de veehouders verder uit te pluizen, hebben vijf studenten van de HAS Hogeschool in opdracht van het Kennisnetwerk Biociden onderzocht hoe melkveehouders aan informatie komen over het gebruik van biociden en hoe deze informatie aan hen wordt verstrekt door voorlichters en brancheorganisaties. De studenten hebben met 17 melkveehouders gesproken en interviewden daarnaast enkele andere spelers uit de sector, waaronder leveranciers en een brancheorganisatie. Lees meer.

Geïntegreerde knaagdierbeheersing: samenwerking is essentieel

Om het ratten- en muizenprobleem aan te pakken is samenwerking essentieel. Dit en meer volgde uit het KNB event ‘Geïntegreerde plaagdierbeheersing bij knaagdieren’ op 6 november. Maar liefst 150 deelnemers waaronder plaagdierbeheersers, overheidsmedewerkers en opdrachtgevers gingen met elkaar in gesprek over geïntegreerde plaagdierbeheersing. Lees meer.

Workshop innovatie antifouling pleziervaart krijgt vervolg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) heeft een verslag gemaakt van de ‘Innovation Workshop on Safer and Sustainable Antifouling’ op 5 oktober 2018 in Rotterdam. Deze workshop richtte zich op alternatieven voor aangroeiwering in de recreatievaart. Een essentiële vervolgstap is een test programma gericht op de werkzaamheid van mogelijke alternatieven. Lees meer.

EU-brede controle van online verkochte biociden

Het Handhavingsforum en haar Biocidal Products Regulation Subgroup (BPRS) zijn gestart met de voorbereidingen voor een gecoördineerd project waarbij inspecteurs biociden gaan controleren, die online in Europa worden verkocht. Dit project valt binnen het kader van een breder Europees project dat kijkt naar de internetverkoop van chemicaliën. Lees meer.

Schoon zwembadwater zonder chloor

De desinfectie van zwembadwater kan zonder het gebruik van chloor. Een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft laat zien dat een combinatie van filtratiesystemen en UV-licht het water vrijwel net zo schoon kan maken. Lees meer.

RIVM ontwikkelt stappenplan voor bredere blik bij vaststellen voedselveiligheidstandaarden

In Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Deze zijn vastgelegd in internationale voedselveiligheidsstandaarden. Daarmee zijn er heldere afspraken over de maximaal toegestane concentraties van stoffen die in een product mogen voorkomen. Maatschappelijke en economische gevolgen die ook invloed hebben op de voedselveiligheidsstandaarden, worden echter niet altijd op dezelfde manier meegewogen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom een stappenplan (Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food, SEATS) ontwikkeld om breder te kijken dan naar alleen de schadelijke effecten van stoffen. Gebruik van dit stappenplan draagt bij aan een gestandaardiseerde en transparante besluitvorming bij het vaststellen van voedselveiligheidsstandaarden. Lees meer.
 

Think! Before you use everyday products containing poison

De Deense EPA (Environmental Protection Agency) heeft een campagne gelanceerd met de titel: Think! Before you use everyday products containing poison (denk na voordat je producten gebruikt die gif bevatten). De campagne is erop gericht om consumenten inzicht te geven in wat biociden zijn en hoe zij deze correct kunnen gebruiken zonder mens of milieu schade toe te brengen. Er is een campagne website ontwikkeld, een app en een muziekvideo (allen in het Deens).

Nieuwe informatie gevolgen Brexit beschikbaar

Op 30 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) definitief uit de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). De Brexit heeft consequenties voor aanvragen en toelatingen van biociden. Lees meer.

Zwaardere etikettering voor biociden met propiconazool

Er is voor een aantal stoffen een (aangepaste) geharmoniseerde etikettering vastgesteld. Dit heeft onder andere effect op de etikettering en toelating van biociden met de werkzame stof propiconazool. Lees meer.

Meer kennis over emissies van biociden uit pleisterwerk en gevelverf

Het is bekend dat contact met regenwater leidt tot emissies van biociden vanuit pleisterwerk en gevelverf naar het milieu. Het pleisterwerk en de eventuele verf bevatten biociden om het materiaal van de gevel te beschermen. De Deense EPA (Environmental Protection Agency) deed onderzoek naar factoren die de mate van emissie bepalen. De onderzoekers keken naar transport van biociden, naar het oppervlak en naar afbraakreacties van biociden in het materiaal. Lees meer.

IMO promoot Anti-Fouling Systems Convention in Afrika

De International Maritime Organization (IMO) heeft in een workshop de Anti-Fouling Systems Convention toegelicht aan elf Afrikaanse landen. Dit verdrag verbiedt het gebruik van organotinverbindingen in aangroeiwerende verf (antifouling) en voorkomt het gebruik van andere schadelijke stoffen in de toekomst. IMO probeert hiermee bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Lees meer.

HISWA wijst op RIVM rapport antifouling

HISWA, de brancheorganisatie van de watersportindustrie, wijst haar bezoekers op het verschijnen van een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport over antifouling. HISWA noemt onder andere de aanbeveling van RIVM om te kijken naar wettelijke mogelijkheden om het gebruik van middelen met biociden en zelfslijpende verven te verminderen. Het HISWA bericht geeft een link naar het RIVM-rapport.

‘Onze maatschappij kan niet zonder desinfectiemiddelen’

In de november-editie van Chemie Magazine staan, in het tiende en laatste deel van de serie over belangrijke chemische innovaties van de afgelopen 100 jaar, desinfectiemiddelen centraal. Desinfectiemiddelen worden onder andere gebruikt in de voedselverwerkende industrie, in de gezondheidszorg, in zwemwater en soms ook thuis. Chemie Magazine is het blad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Lees meer

Openbare raadpleging voor goedkeuren DBPNA

De werkzame stof 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) wordt geëvalueerd in het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen in biociden. Het aangevraagde gebruik is voor productsoort 4. Er is een openbare raadpleging (public consultation) gestart, gericht op alternatieven voor DBPNA. Lees meer.

Betere toegang tot informatie over biociden

Er is nu meer informatie beschikbaar over biociden in de openbare gegevensbank van ECHA. U kunt zoeken op de handelsnaam van een product om te achterhalen waar het in Europa is toegelaten, wat de werkzame stoffen zijn en of deze in aanmerking komen voor vervanging (Candidates for Substitution). Ook kunt u zoeken op hoe u de producten veilig kunt gebruiken. Verder is het mogelijk om producten te vergelijken om meer milieuvriendelijke opties te vinden. Lees meer.

Lijst niet-goedgekeurde werkzame stoffen in biociden

De Europese Commissie heeft op 29 oktober 2018 een besluit gepubliceerd met een lijst niet-goedgekeurde werkzame stoffen voor bepaalde productsoorten. Lees meer.

Ctgb Jubileumsymposium ‘Tussen brein en onderbuik’

Vanwege het 25-jarig jubileum van het College organiseerde het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) woensdag 7 november 2018 een symposium over risicocommunicatie en risicoperceptie onder de titel ‘Tussen brein en onderbuik’. De afgelopen vijfentwintig jaar is de publieke belangstelling voor het werk van het Ctgb enorm toegenomen. De middag is door zo’n honderd deelnemers bijgewoond. Lees meer.

Ctgb Introductie Evaluation Manual Biociden nu webpagina

De introductie van de Evaluation Manual biociden is niet langer een pdf maar is onderdeel geworden van de website, met pagina’s en links, waardoor deze nu makkelijker te doorzoeken is. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden van 28 november 2018

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over bociden.

Fijne feestdagen!

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) team van het Kennisnetwerk Biociden wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2019.
De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 17 januari 2019.