In Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Deze zijn vastgelegd in internationale voedselveiligheidsstandaarden. Daarmee zijn er heldere afspraken over de maximaal toegestane concentraties van stoffen die in een product mogen voorkomen. Maatschappelijke en economische gevolgen die ook invloed hebben op de voedselveiligheidsstandaarden, worden echter niet altijd op dezelfde manier meegewogen. Het RIVM heeft daarom een stappenplan (Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food, SEATS) ontwikkeld om breder te kijken dan naar alleen de schadelijke effecten van stoffen. Gebruik van dit stappenplan draagt bij aan een gestandaardiseerde en transparante besluitvorming bij het vaststellen van voedselveiligheidsstandaarden.

Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food (SEATS)
SEATS combineert een afweging van kosten en baten vanuit een economische invalshoek met maatschappelijke aspecten, zoals risicoperceptie, onzekerheid en vertrouwen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft dit stappenplan getoetst en uitgewerkt voor twee voorbeeldsituaties. Hieruit blijkt dat de methodiek van het plan goed bruikbaar is voor het eenduidig en transparant vaststellen van voedselveiligheidsstandaarden.

Voedselveiligheidstandaarden
Voedsel mag zo min mogelijk stoffen bevatten die een gezondheidsrisico vormen. Om de gezondheid te beschermen worden voedselveiligheidstandaarden bepaald. Dit gebeurt voornamelijk op internationaal niveau waarbij een wetenschappelijke analyse de schadelijke effecten van stoffen in voedsel beoordeeld. De BPR zelf geeft aan dat een autorisatie alleen afgegeven kan worden als Maximaal Residu Limieten (MRLs) zijn vastgesteld, indien het gebruik tot residuen in voedsel kan leiden. Voorbeelden zijn het gebruik van biociden in de veeteelt (residuen in vlees) of het ontsmetten van oppervlakken of machines die in contact komen met voedsel in de voedselindustrie (residuen in bewerkte producten zoals bier en ijs).

Andere factoren
Toch kunnen ook andere factoren dan schadelijke effecten van stoffen van invloed zijn op de hoogte van de voedselveiligheidstandaarden. Een voorbeeld is maatschappelijke bezorgdheid of wantrouwen vanwege onzekerheden in de wetenschappelijke analyse. Ook kan een grote economische impact van de vastgestelde voedselveiligheidsstandaard worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere prijs. Deze andere factoren worden wel meegenomen in de besluitvorming, maar nog niet op een gestandaardiseerde en transparante manier.

Lees ook het artikel op Chemical Watch.