Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Save the date: event Boer en Biociden

Op 23 mei organiseert het Kennisnetwerk Biociden het eerste event van dit jaar. Het thema is Boer en Biociden. Iedereen die professioneel betrokken is bij het gebruik van biociden op veehouderijen is van harte welkom om dit event bij te wonen. Denk hierbij aan gebruikers (boeren), bedrijfsadviseurs, dierenartsen, erfbetreders, beleidsmakers, studenten en docenten groene/agrarische scholen. Houd de KNB-nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over de bijeenkomst.

Antifouling in het nieuws

De NOS publiceerde op 11 maart 2019 een nieuwsbericht over antifouling. Het onderwerp kwam die dag ook aan de orde in het radioprogramma ‘Radio 1 Journaal’. Ook ECHA besteedde in haar nieuwsbrief van februari 2019 aandacht aan antifouling. Lees meer.

Workshop “Preservation of Paints & Detergents: innovation and industry challenges”

Op woensdag 15 mei is in Brussel de workshop “Preservation of Paints & Detergents: workshop on innovation and industry challenges”.

De workshop gaat over het gebruik van biociden voor het verbeteren van de houdbaarheid van producten gebruikt in de verf- en reinigingsindustrie. De bijeenkomst is bedoeld voor alle stakeholders in het veld, maar vooral de industrie en de competente autoriteiten. Het doel is het bespreken van de huidige innovaties. Lees meer.

KNB Netwerkbijeenkomst over Brexit?

Heb je behoefte aan een netwerkbijeenkomst over de gevolgen van de Brexit voor de biocidensector? Mail dan naar info@kennisnetwerkbiociden.nl en geef aan wat je specifieke vragen zijn. Bij voldoende belangstelling zullen we een bijeenkomst organiseren. Lees in dit bericht meer over de laatste informatie over de Brexit.

Adviezen over Brexit voor de chemie(distributie)industrie

De Engelse associatie voor chemiedistributie heeft een uitgebreide presentatie opgesteld over de Brexit. De slides gaan specifiek in op de situatie voor chemiedistributeurs. Ook ECHA heeft adviezen gepubliceerd ter voorbereiding op de Brexit. ECHA dringt er bij bedrijven op aan actie te ondernemen om te blijven voldoen aan verplichtingen uit REACH, CLP en biocidenregelgeving. Daarnaast hebben ook Cefic en de Britse Chemical Industries Association een gezamenlijke briefing uitgegeven. Deze is gericht op implicaties voor de Britse industrie na de Brexit en geeft advies bij de uitdagingen waar chemiebedrijven in zowel de EU Europese unie (Europese unie) als het VK voor staan.

Deense EPA: “ConsExpo minder geschikt voor inschatten blootstelling van spuitproducten”

Uit een vergelijking tussen modelberekeningen van ConsExpo met experimentele data blijkt dat ConsExpo de inhalatieblootstelling voor spuitproducten te laag inschat. Dit concludeert het Deense Environmental Protection Agency (EPA). Lees meer.

 

Biocidenbeleid in België is anders dan in Nederland

België heeft voor biociden die hogere risico’s op kunnen leveren een ‘gesloten circuit’. Aanbieders van deze biociden zijn verplicht de verkoopcijfers te rapporteren. De aanbieders en ook de gebruikers moeten zich registreren. Hierdoor is er in België veel zicht op het gebruik van dit type professionele middelen. In Nederland zijn er opleidingseisen voor bepaalde professionele biociden, maar geen registratie van verkoopcijfers, aanbieders en gebruikers.

Ctgb-relatiedag op 13 juni: ‘Het Ctgb in Europa’

Het thema voor de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-relatiedag dit jaar is: ‘Het Ctgb in Europa’. Er komen sprekers van de Europese Commissie en EFSA. Zij zullen een beeld schetsen van de ontwikkelingen in het beoordelingskader voor respectievelijk biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven presenteren hún visie en alle deelnemers krijgen de gelegenheid te reageren tijdens een interactieve lunch. Natuurlijk biedt de relatiedag u alle ruimte om te netwerken, bijvoorbeeld tijdens de receptie na afloop.

Lijst leveranciers van werkzame stoffen bijgewerkt

ECHA heeft een herziene 'Artikel 95' lijst gepubliceerd. Een biocide kan alleen op de Europese markt gebracht worden als de leverancier van het product of de leverancier van de werkzame stof voor de betreffende productsoort op de lijst staat. De lijst wordt met regelmaat door ECHA herzien en gepubliceerd.

Lijst met intenties tot verlenging goedkeuring werkzame stoffen

Er is een herziene lijst gepubliceerd van bedrijven die interesse hebben aangegeven voor het verlengen van de goedkeuring van werkzame stof-productsoort combinaties. De publicatie van de lijst is bedoeld om samenwerking te vergemakkelijken tussen bedrijven die een belang hebben bij de verlenging van dezelfde werkzame stof. Lees meer.

Aanstaande deadlines ECHA

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen volgens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. Bekijk de lijst met aanstaande deadlines.