De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) verkent informatiebehoefte conserveermiddelenbranche

Het Kernteam van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-ers dat het Kennisnetwerk Biociden ondersteunt, gaat onderzoeken waar de kennis- en informatiebehoefte ligt bij importeurs, producenten en gebruikers van conserveermiddelen en van producten die behandeld zijn met deze conserveermiddelen. We zullen onder andere onderzoeken of de berichten kloppen dat er steeds minder biociden beschikbaar komen voor de concerveermiddelenbranche. Lees meer.

Evaluatie knaagdierbeheersing start naar verwachting dit jaar

Naar verwachting start Wageningen University and Research in 2018 met een evaluatie van het geïntegreerd plaagdiermanagement (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) voor ratten. Dat staat in het antwoord van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vragen van de Tweede Kamer. Lees meer.

Consumenten weten niet wat biociden zijn

Slechts 21 procent van de consumenten weet wat biociden zijn. Dit blijkt uit recent Duits onderzoek op basis van interviews. Consumenten gebruiken meer en vaker biociden dan ze zich realiseren. Consumenten blijken bijvoorbeeld niet te weten dat ze desinfectiemiddelen voor oppervlakken in huis hebben en zijn zich er niet van bewust dat ze daarmee biociden gebruiken. De onderzoekers pleiten voor het gebruik van andere termen dan ‘biociden’ om over de risico’s van het gebruik te communiceren. Lees meer.

Cybutrine in aangroeiwerende verven mogelijk wereldwijd verboden

Sinds januari 2016 is het niet langer toegestaan om cybutrine als werkzame stof toe te passen in aangroeiwerende verven (anti-fouling) vanwege onaanvaardbare risico’s voor het milieu. Het verbod op het gebruik van cybutrine geldt in de Europese Unie, schepen kunnen buiten Europa nog wel worden behandeld met aangroeiwerende verven op basis van cybutrine. Mogelijk wordt het verbod wereldwijd van kracht. Lees meer.

Nieuwe methode voor berekenen onderwateroppervlak pleziervaartuigen

Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om het onderwateroppervlak van recreatievaartuigen te berekenen. Een goede schatting van de grootte van dit oppervlak is essentieel voor de milieubeoordeling van aangroeiwerende verf (antifouling). De grootte van het behandelde oppervlak bepaalt mede de hoeveelheid werkzame stoffen die uit antifouling in het water terechtkomt. Lees meer.

VVVF start voorlichtingsactie over antifouling

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) heeft een voorlichtingsactie opgezet om bedrijven in de verfketen te informeren over hoe zij moeten omgegaan met coatingproducten die niet bestemd zijn voor consumenten, maar uitsluitend voor professioneel gebruik. Het gaat onder anderen om aangroei werende verven (antifouling) die niet aan particulieren verkocht mogen worden, maar daar wel terecht komen. Lees meer. 

Verenigde Staten verbieden 24 stoffen in desinfectantia

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft 24 werkzame stoffen verboden voor gebruik in vrij verkrijgbare desinfectantia. De desinfectantia zijn bedoeld voor gebruik door zorgverleners in een ziekenhuisomgeving of andere zorgsituaties buiten het ziekenhuis. Het gaat om bijvoorbeeld triclosan en verschillende jodiumverbindingen. Lees meer.

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) controleert op verkoop en gebruik rattengif

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert de komende maanden controles uit bij professionele plaagdierbestrijders, bij hun opdrachtgevers op de bestrijdingslocaties, bij toelatinghouders, importeurs en distributeurs die rattengif (rodenticiden) aanbieden, verkopen of gebruiken. Lees meer.

Meer aanvragen voor unietoelatingen dan verwacht

In de afgelopen jaren zijn meer aanvragen voor unietoelatingen voor biociden ingediend dan verwacht. Bij een unietoelating wordt een biocide product niet nationaal maar Europees beoordeeld. Het product mag bij toelating in de hele Europese Unie worden verkocht. Nederland voert een groot deel van het beoordelingswerk uit. Lees meer.

Informatie over grensgevallen en openbare raadplegingen op biociden.nl

Biociden.nl is aangevuld met informatie over grensgevallen tussen biociden en andere producten en openbare raadplegingen.

Werkzame stoffen goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in december 2017 twee werkzame stoffen goedgekeurd voor de bijbehorende productsoorten. Lees meer.

Termijn voor verstrijken goedkeuring creosoot verlengd

De goedkeuring van creosoot als werkzame stof in productsoort 8 (houtverduurzaming) vervalt op 30 april 2018. De Europese Commissie heeft besloten de termijn voor het verstrijken van goedkeuring te verlengen tot en met 31 oktober 2020. Lees meer.

Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) bekendmakingen biociden 20 december 2017

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over bociden.