De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Nieuwe standaard voor blootstellingsschatting schoonmaakmiddelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de standaard voor de blootstellingsschatting van schoonmaakmiddelen vernieuwd in de ConsExpo Schoonmaakmiddelen Factsheet. ConsExpo berekent de blootstelling van consumenten aan chemische stoffen uit bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Lees meer.

Tweede openbare raadpleging vitamine D3

Na een eerste openbare raadpleging over de vervanging van de werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) wordt er nu een tweede openbare raadpleging gestart over de afwijkingsgronden om cholecalciferol (vitamine D3) toch te kunnen goedkeuren voor gebruik als werkzame stof in rodenticiden. Lees meer.

Acties om tempo werkprogramma te verbeteren

Voor alle werkzame stoffen die in biociden worden gebruikt, wordt een risicobeoordeling op Europees niveau uitgevoerd. ECHA coördineert dit proces. De meeste werkzame stoffen zijn ondergebracht in een 'werkprogramma', waarin is afgesproken welke lidstaat welke stoffen als rapporteur behandelt. De Europese Commissie doet voorstellen om de vorig jaar ontstane vertraging in het werkprogramma op te lossen. Lees meer.

ECHA organiseert workshop update EUSES

Het softwareprogramma EUSES wordt in het kader van de Biocidenverordening wordt gebruikt bij de risicobeoordeling van chemische stoffen. Om een update van het programma voor te bereiden, organiseert ECHA op 4 en 5 juni 2018 een workshop in Brussel. Lees meer.

Bedrijven worden door regelgeving, klanten en consumenten getriggerd om te innoveren

De biociden wetgeving heeft tot doel om de ontwikkeling van veiliger biociden te stimuleren, doordat het gebruik van de meest toxische stoffen wordt beperkt of verboden. Dit stimuleert bedrijven om te innoveren. Maar er zijn nog twee andere stimulerende krachten voor innovatie: de klant en de consument. Ook de openbare raadplegingen voor werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging moeten de weg vrij maken voor alternatieven. Dit staat in de newsletter van ECHA. Lees meer.

RIVM-rapport over blootstelling werknemers aan fipronil in behandelde stallen

Het illegale gebruik van fipronil in kippenstallen in de zomer van 2017 heeft geleidt tot een lage maar aantoonbare bootstelling van werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM in december publiceerde. RIVM verwacht niet dat illegaal gebruik van fipronil nadelige gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van werknemers. Lees meer.

Bekendmakingen Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

Lees hier de bekendmakingen van het Ctgb.