Het gebruik van voetbaden voor vee is onontbeerlijk ter voorkoming van klauwaandoeningen. Toch is het nodig om te zoeken naar alternatieven. Het gebruik van voetbaden is arbeidsintensief, koeien (vooral jong vee) bieden soms veel weerstand tegen voetenbaden, maar bovenal bevatten de meeste voetenbaden formaline (een oplossing van formaldehyde). Daarom organiseerde het Kennisnetwerk Biociden op 29 september 2016 een bijeenkomst waarin betrokkenen uit de veehouderijsector en overheidspartijen elkaar informeren over de meest recente ontwikkelingen en zoeken naar oplossingen.


Formaldehyde is kankerverwekkend en blootstelling moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is onduidelijk in hoeverre veehouders en andere betrokkenen uit de veehouderij voldoende op de hoogte zijn van de risico’s van het gebruik van formaldehyde en de ontwikkelingen op het gebied van alternatieven. Daarnaast is het voor fabrikanten en de overheden interessant om te weten waarom de veehouderij nog steeds primair gebruik maakt van dit type producten.

Vragen

Het gebruik van de huidige toegelaten middelen op basis van formaldehyde is niet zonder risico’s voor de toepasser en het milieu. Zijn er al alternatieve middelen en zijn de veehouders daarvan op de hoogte? Zo ja, worden deze al toegepast? Waarom worden de alternatieve middelen (nog) niet toegepast? Zijn veehouders op de hoogte van alle ontwikkelingen? Speelt de industrie hier al op in en kennen de relevante ministeries de problematiek in de dagelijkse praktijk goed genoeg om de juiste beleidsbeslissingen te nemen?

Informele bijeenkomst

Vertegenwoordigers van brancheorganisatie LTO, productontwikkelaars en -leveranciers, ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport), de Gezondheidsdienst voor Dieren, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), veeartsen, veehouders en opleiders (agrarische hoge school en nascholing) kwamen tijdens de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-bijeenkomst informeel bij elkaar om deze vragen te bespreken. Het belangrijkste doel van de middag was het uitwisselen van kennis, ervaringen, problemen, wensen en/of oplossingen tussen de verschillende belanghebbenden. De locatie - een boerderij - droeg bij aan een openhartige en evenwichtige bijdrage van de deelnemers.

Dankzij de aanwezigheid van zoveel verschillende belanghebbenden is er een goed beeld van de (wensen en mogelijkheden uit de) praktijk verkregen. Ondanks de verschillende uitgangsposities kwamen er heel eensgezinde conclusies naar voren. Deze zijn verwerkt in het verslag van de bijeenkomst.