Het illegale gebruik van fipronil in kippenstallen in de zomer van 2017 heeft geleidt tot een lage maar aantoonbare bootstelling van werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in december publiceerde. RIVM verwacht niet dat illegaal gebruik van fipronil nadelige gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van werknemers. Het betreft hier nadrukkelijk niet de werknemers van het bedrijf die de desinfectie met fipronil hebben uitgevoerd, maar de mensen die dagelijks in de stallen werken.

Fipronil is een actieve stof die wordt gebruikt in diergeneesmiddelen tegen luizen. Tot voor kort werd het ook gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen.  Er is één toegestane biocidentoepassing. Dit betreft een middel ter bestrijding van kakkerlakken. Er is echter geen toegestaan gebruik ter bestrijding van bloedluis in kippenstallen.

Bestrijding van bloedluis

In de zomer van 2017 is aan het licht gekomen dat fipronil wel is toegepast om bloedluis te bestrijden. Dit heeft geresulteerd in het vernietigen van veel eieren. Er is meteen veel onderzoek gedaan naar de consumentenblootstelling. Vanuit SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) rees echter ook de vraag of de medewerkers en de boeren zelf zijn blootgesteld aan fipronil tijdens hun werkzaamheden in de behandelde stallen.

De bloostelling aan fipronil bleek laag bij normale werkzaamheden, zoals eieren rapen, in vrije-uitloopstallen. Ook bij intensieve werkzaamheden, waarbij de werknemers veel huidcontact hebben met de materialen in de stal, bleef de blootstelling laag in de vrije uitloopstallen. Alleen in een stal met kooihuisvesting kan bij intensieve werkzaamheden de norm voor langdurige blootstelling voor werknemers worden overschreden. Het is onwaarschijnlijk dat zo’n intensief huidcontact vaak heeft plaatsgevonden.

Metingen en interviews

Voor dit onderzoek zijn metingen uitgevoerd in stallen en zijn interviews afgenomen bij kippenboeren. De uitkomsten van die metingen en de interviews zijn gebruikt in modelberekeningen om vast te kunnen stellen of er blootstelling heeft plaats gevonden.