Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Save the date: in situ event

Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) organiseert op 3 december een event over 'in situ biociden'. Tijdens dit event wordt regelgeving, goedkeuring van werkzame stof(fen) en toelating van dit type biociden uitgelegd en komt praktijkervaring aan bod. Meer informatie en aanmelden

Richtsnoer Producttoelating in situ biociden

De vergadering van bevoegde autoriteiten voor biociden (CA meeting) publiceerde in juli 2019 het richtsnoer Producttoelating in situ biociden. Dit richtsnoer legt uit hoe de producttoelating voor de vier verschillende soorten in situ biociden is geregeld. Ook licht het richtsnoer toe hoe bij in situ biociden met biocidefamilies wordt omgegaan. Lees meer
 
 

Geslaagd event biociden in textiel

Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) organiseerde samen met Modint op 8 oktober het event: Biociden in textiel: hoe zit dat? Tijdens deze bijeenkomst kwam aan bod hoe de regelgeving eruit ziet, hoe er wordt gehandhaafd en wat we nu precies bestrijden. Lees meer

Gebruik bestrijdingsmiddelen door consumenten blijft gelijk

Het particulier gebruik van biociden is door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht. Een tussenrapportage over dit onderzoek over de periode 2014-2017 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij het onderzoek is speciaal gekeken naar middelen om groene aanslag te bestrijden en middelen tegen muizen en ratten. Er zijn geen duidelijke veranderingen in het gebruik van biociden door consumenten in de onderzochte periode. Lees meer

ECHA Biocides day

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) organiseert op woensdag 29 oktober in Helsinki de Biocides Day. Het is ook mogelijk om online deel te nemen. Thema's zijn onder meer: biocidefamilies en de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen.Meer informatie en het programma op de website van ECHA.

Meer informatie en aanmelden

Nieuwe versie EUSES

Sinds september is een nieuwe versie van EUSES beschikbaar. EUSES is een softwareprogramma dat bedrijven en autoriteiten helpt bij het beoordelen van de milieueffecten van biociden. Op de lange termijn wil ECHA een softwareprogramma ontwikkelen om de chemische risicobeoordeling voor REACH en biociden te harmoniseren. Op 17 oktober organiseert ECHA een webinar om de nieuwe functies van EUSES 2.2.0. toe te lichten. Meer informatie

Gewijzigde informatievereisten nanovormen: ECHA webinar

In december 2018 is de REACH wetgeving op het gebied van nanomaterialen aangepast. Per 1 januari 2020 worden deze wetswijzigingen van kracht. ECHA organiseert op 12 november een webinar over deze wijzigingen.  Lees meer

Openbare raadpleging voor cypermethrin gestart

Op 7 oktober 2019 is een openbare raadpleging gestart voor cypermethrin, gericht op de geharmoniseerde indeling en etikettering. Cypermethrin is een werkzame stof die is goedgekeurd voor gebruik in productsoorten 8 en 18. Belanghebbenden die willen deelnemen aan de openbare raadpleging moeten hun bijdrage en relevante informatie indienen via een beveiligd webformulier. Zie hiervoor de website van ECHA. De deadline is 21 oktober 2019. Lees hier meer over de regels voor de etikettering.

Openbare raadpleging voor DBNPA gestart

Op 11 oktober 2019 is een openbare raadpleging gestart voor DBNPA voor gebruik in productsoort 4. Het is een raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria. Belanghebbenden die willen deelnemen aan de openbare raadpleging moeten hun bijdrage en relevante informatie indienen via een beveiligd webformulier. Zie hiervoor de website van ECHA. De deadline is 10 december 2019. Lees hier meer over openbare raadplegingen.

ECHA: aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. Naar de ECHA deadlines

Ctgb bekendmakingen biociden

Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 26 september 2019. Naar het overzicht