Op 11 oktober 2023 vormde het Spoorwegmuseum het sfeervolle decor voor het symposium ‘Bredere inzet IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) bij biocidegebruik’. Presentaties, verdiepende sessies en levendige discussies vormden de ingrediënten. Het resultaat was een geslaagde dag waarin het belang om spaarzaam met biociden om te gaan wordt gedeeld. Zowel bij plaagbeheersing als conservering. Ook waar IPM al wordt toegepast is nog winst te halen. Dat vraagt specifieke (soort)kennis en geduld. Een andere manier van denken ook. Het is belangrijk de kennis die we hierover opdoen met elkaar te delen. Want juist die dwarsverbanden leverden tijdens de dag al nieuwe inzichten. Een goede opmaat voor de bredere inzet van IPM in de praktijk. 

Eensgezindheid over het belang van IPM

Zowel het ministerie, als de biocidenbranche zien het belang van een bredere toepassing van IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management). Met chemische stoffen (waaronder biociden) moeten we spaarzaam omgaan. Daar zijn we het over eens. Maar het moet economisch haalbaar zijn voor de branche. In de bestrijding van ratten en muizen is IPM al vergaand geïmplementeerd. Een presentatie over de concentraties stoffen in wilde dieren liet zien dat in het milieueffect hiervan nog (veel) winst te behalen is.  

Mogelijkheden van IPM bij de beheersing van insecten 

Uit verschillende deelsessies bleek dat het mogelijk is om IPM ook toe te passen bij de beheersing van verschillende insectensoorten. Een IPM-aanpak vraagt wel veel kennis van de specifieke soort en zijn gedrag. En geduld van zowel de beheersers als van degene die overlast ervaart. Een nieuwe manier van denken dus. De aanpak van de eikenprocessierups liet zien dat er veel winst te behalen valt uit het delen van kennis. Om plagen te voorkomen moeten we onze leefomgeving op een andere manier inrichten en er op een andere manier mee omgaan. Maar wie reguleert dat dan? Duidelijk werd wel dat een andere aanpak niet zomaar van de grond komt. Hiervoor zijn goede afspraken, medewerking van de hele keten en centrale regie nodig. 

Mogelijkheden van IPM bij conservering  

De bredere inzet van IPM richt zich ook op biociden voor conservering. We gingen dieper in op de conservering van hout en op behandelende voorwerpen in het algemeen. Voor bescherming van materialen en vloeistoffen tegen aantasting door micro-organismen moet de toepassing van IPM nog vorm krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om de beantwoording van vragen als: Is toevoeging van biociden wel nodig? Kan het ook met minder biociden, of zijn er goede alternatieven? En kan besmetting met micro-organismen niet worden voorkomen of verminderd?  Als het gaat om insecten die hout aantasten geldt ook daar dat voldoende kennis over de keuze van de houtsoort en de manier van verwerking van het hout een belangrijke voorwaarde is. 

Discussie en dwarsverbanden  

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie waarin de dwarsverbanden tussen de onderwerpen uit de deelsessies werden besproken. Mede dankzij een publiek dat tot aan het eind energiek meediscussieerde, kijkt de organisatie terug op een geslaagde dag! 

Meer informatie

Een uitgebreid verslag en foto’s van de dag vindt u op onze webpagina. 

Het symposium werd georganiseerd door het Kennisnetwerk Biociden (KNB) in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)). De IPM-aanpak krijgt een centrale plek in het Strategisch Kader voor de inzet van biociden, dat IenW samen met andere departementen heeft ontwikkeld. De verbreding van de inzet van IPM is project 3 in het Impulsprogramma Chemische Stoffen.