Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft veel informatie over synthetische pyrethroïden bij elkaar gebracht. Deze informatie is relevant voor waterbeheerders en andere belanghebbenden. Het RIVM doet aanbevelingen om de schadelijke invloed van synthetische pyrethroïden op de waterkwaliteit te verminderen.

Synthetische pyrethroïden zijn een probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze zijn erg giftig voor de organismen die in water leven. Voorbeelden van synthetische pyrethroïden zijn permethrin en cypermethrin. Het zijn chemische stoffen die insecten en parasieten doden. Ze zitten onder andere als werkzame stof in biociden, zoals in spuitbussen tegen insecten voor in huis en in mierenlokdozen. Synthetische pyrethroïden zitten ook in gewasbeschermingsmiddelen en (dier) geneesmiddelen en kunnen op verschillende manieren in het water terechtkomen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-onderzoek

Dit RIVM-onderzoek vat samen wat bekend is over de verkoop van synthetische pyrethroïden, hoeveel ervan in water terecht komt, hoe ze zich in het milieu gedragen, hun giftigheid en hun aanwezigheid in oppervlaktewateren en rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Met deze kennis kunnen de overheid, waterbeheerders, fabrikanten en gebruikers maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het RIVM beveelt onder andere aan meer inzicht te krijgen in hoeveel van deze middelen wordt gebruikt en hoeveel daarvan in het milieu terechtkomt.

De beleidsreactie van IenW

Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft dit rapport aangeboden aan de Tweede kamer. In de bijbehorende brief gaat het ministerie onder andere in op het advies van het RIVM om de waterkwaliteitsnormen voor een aantal pyrethroïden te actualiseren en de analysemethoden te verbeteren. IenW geeft aan dat op basis van het gebruik, de aangetroffen concentraties in grond- en oppervlaktewater en de giftigheid van stoffen jaarlijks een keuze wordt gemaakt voor welke stoffen dit moet gebeuren. De aanbeveling van het RIVM om dit voor pyrethroïden te doen zal bij die afweging worden meegenomen.

Meer informatie