Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) geeft artsen en andere hulpverleners informatie over de mogelijke gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftigingen. Het NVIC publiceert elk jaar een overzicht van de ontvangen meldingen over acute vergiftigingen bij mens en dier.

Blootstellingen in en om het huis

In 2022 raadpleegden 1554 professionals het NVIC telefonisch over blootstellingen aan bestrijdingsmiddelen (biociden en gewasbeschermingsmiddelen) en desinfectiemiddelen. Hiervan veroorzaakten desinfectiemiddelen met 58% de meeste (potentiële) intoxicaties. Het hoogste aantal meldingen ging over handdesinfectiemiddelen (288 blootstellingen). Verder werd het NVIC benaderd over blootstellingen aan insecticiden (19%), rodenticiden (8%), middelen ter verjaging van dieren (5%), herbiciden (4%), fungiciden (2%) en overige bestrijdingsmiddelen en desinfectiemiddelen (3%).

In 2022 raadpleegden professionals het NVIC over 831 dieren wegens blootstellingen aan bestrijdingsmiddelen en desinfectiemiddelen. De meeste blootstellingen (75%) kwamen voor bij honden en werden veroorzaakt door rodenticiden (47%). De meeste meldingen gingen over anticoagulantia bevattende rodenticiden (277 blootstellingen).

Blootstellingen op het werk

Het aantal gemelde arbeidsintoxicaties nam na een relatief stabiele periode van drie jaar toe van 862 meldingen in 2021 naar 921 meldingen in 2022. Oorzaken voor deze toename waren onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en onvoldoende kennis over de gevaren van de stoffen waarmee werd gewerkt. De meeste arbeidsintoxicaties waren met industriële chemicaliën (42%). In 9% van de gevallen ging het om bestrijdingsmiddelen of desinfectiemiddelen. Er werden onder andere meldingen gemaakt van blootstelling aan fosfine bij het lossen van een container.

Benieuwd naar het jaarverslag?

Lees het hele NVIC-jaarrapport 2022 op de website van het NVIC.