De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Netwerkbijeenkomst: biociden vanuit Europees perspectief

Hoe ziet de toekomstige Europese biocidenmarkt er uit? Blijven er voldoende spelers en middelen? Hoe gaan we om met hormoon-ontregelende stoffen en stoffen die aan die uitsluitingscriteria voldoen? Hoe stimuleren we innovatie? Op deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de netwerkbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden op woensdag 18 april. Lees meer.

Waterschappen gaan antifoulinggebruik controleren

Waterschappen gaan handhaven op het gebruik van antifouling. Daarbij controleren zij of voor de pleziervaart toegelaten antifouling wordt aangebracht op jachten. De handhavers zullen de watersporters aanspreken of beboeten als zij niet-toegelaten biocide houdende antifouling aanbrengen. Jachtservicebedrijven die antifouling aanbrengen worden ook gecontroleerd. Dit staat in een artikel op de website van HISWA. Lees meer.

57 RUB-middelen aangemeld voor beoordeling

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft een overzicht gepubliceerd met 57 RUB-middelen en hun toepassing(en) die de afgelopen maanden zijn aangemeld. De middelen die op lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen de (RUB-lijst) staan, komen onder de Europese wetgeving te vallen. Aanvragers konden RUB-middelen die ze op de markt willen houden tussen 1 januari 2018 en 15 februari 2018 aanmelden bij het Ctgb. Lees meer.

Beoordeling hormoonverstorende eigenschappen in Europese stofgoedkeuring

ECHA heeft de bevoegde autoriteiten in Europa gevraagd om de nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen voortaan in de beoordelingsrapporten van werkzame stoffen mee te nemen. Dit jaar wordt op 7 juni de Verordening van kracht waarin deze criteria zijn vastgesteld. Vanaf die datum moet in elke risicobeoordeling van een werkzame stof een beoordeling volgens deze criteria zijn opgenomen. Lees meer.

Ontwikkelingen binnen de EU Europese unie (Europese unie): Verenigd Koninkrijk eruit en Servië erin

De veranderende samenstelling van de Europese Unie heeft gevolgen voor bedrijven die biociden  verhandelen in toetredende en uittredende landen. Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk – met of zonder akkoord – definitief uit de Europese Unie (EU). Dit bemoeilijkt mogelijk de handel van biociden tussen het VK en de EU. Doordat Servië toetreedt tot de EU, verbeteren de mogelijkheden om met dit land in biociden te handelen. Lees meer.

Zuid-Korea voert strengere biocidenregelgeving in

Het ministerie van Milieu van Zuid-Korea heeft een nieuwe biocidenwet - de K-BPR – aangenomen. De wet stelt hogere toelatingseisen voor biocide houdende producten. Veiligheid van werkzame stoffen en producten moet worden aangetoond voor de stoffen verhandeld mogen worden. Daarnaast omvat de K-BPR strengere voorwaarden voor de etikettering van bepaalde middelen. Samen met de geüpdatete K-REACH is de nieuwe regelgeving per 1 januari 2019 van kracht. Aanleiding voor de invoer van de K-BPR was het schandaal rond de biocide houdende luchtbevochtigers in 2011. Lees meer. 

Aandacht voor biocidenverordening bij glastuinders

In een artikel van 22 maart in Groenten en Fruit Actueel wordt aandacht van glastuinders gevraagd voor het zuiveren van water en de rol van de Europese Biocidenverordening (BPR) daarbij. Zuivering gebeurt vaak door gebruik te maken van ozon of UV. Het artikel vermeldt dat apparatuur waarmee de zuivering gebeurt, geregistreerd moet worden volgens de Europese Biocidenverordening (BPR). Dit is niet altijd correct. Lees meer.

Nieuwe norm voor met permethrine geïmpregneerde kleding

Sinds februari dit jaar is een nieuwe Nederlandse norm beschikbaar voor kleding die is behandeld met permethrine. Het doel van deze behandeling is om teken te weren. De norm is ontwikkeld door NEN, een organisatie die Nederland ondersteunt bij het normalisatie proces. Lees meer.

Deadline herregistratie middelen met actief chloor 

Middelen die zijn toegelaten op basis van actief chloor uit natriumhypochloriet moeten opnieuw worden beoordeeld door het Ctgb omdat deze stof Europees is goedgekeurd. Tot nu toe zat de stof in het werkprogramma waarin stoffen die op de markt zijn Europees worden beoordeeld. Toelating houders moeten hiervoor een herregistratiedossier bij het Ctgb of een bevoegde autoriteit in een andere lidstaat indienen voor 1 januari 2019. Lees meer. 

Eén sjabloon voor beoordeling en classificatie actieve stoffen

Er is een nieuw algemeen sjabloon beschikbaar voor het indienen van een beoordelingsrapport én voor het indienen van een geharmoniseerd classificatievoorstel voor werkzame stoffen. Aan de hand van classificatievoorstellen wordt beoordeeld welke zorgwekkende eigenschappen een stof heeft. Lees meer.

Ctgb-relatiedag op 14 juni

Op donderdag 14 juni is de jaarlijkse Ctgb-relatiedag rond gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Aan deelnemers uit de biocidensector presenteren enkele sprekers hun innovaties. Bijvoorbeeld, hoe kunnen big data bijdragen aan een effectief en duurzaam gebruik van desinfectiemiddelen? Welke mogelijkheden zijn er voor biologische biocidentoepassingen?

Ctgb bekendmakingen biociden d.d. 28 Maart 2018

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over bociden.