gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Tijdelijke oplossing voor vaststellen van grenzen aan stoffen uit biociden in voeding

De Biocidenverordening stelt dat er in specifieke gevallen grenzen moeten worden gesteld aan de hoeveelheid werkzame stof uit biociden die in voeding terecht mag komen. Deze grenzen heten Maximum Residu Limieten (MRLs) of ML (Maximum Limieten). De naamgeving is afhankelijk van het wettelijk kader waarin ze worden beoordeeld. Na jarenlange discussies is recent een besluit genomen hoe hier de komende jaren mee om te gaan. Lees meer.

Nationaal specifieke elementen voor toelating biociden geactualiseerd

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft in april 2017 een vernieuwde versie gepubliceerd van de nationaal specifieke elementen voor de toelating van biociden. Deze elementen zijn opgenomen in de zogenaamde ‘Evaluation Manual’. Dit document bevat technische interne werkinstructies, waarin informatie, normen en rekenmodellen staan die het Ctgb gebruikt om de beoordelingen voor de toelating van biociden uit te voeren. Lees meer.

Komt er een ECHA database voor zoeken van actieve stoffen in alle EU Europese unie (Europese unie) wetgevingskaders?

ECHA is bezig met een haalbaarheidsstudie naar het introduceren van een ‘EU chemicals legislation finder’. Deze database zou een overzicht moeten verschaffen over hoe een stof is gereguleerd in Europa. Dit zoeksysteem zou een onderdeel moeten vormen van het verbeteren van het distributie portaal van ECHA. ECHA gebruikt dit portaal om informatie over stoffen uit verschillende wet- en regelgeving te integreren. Lees meer.

Wetterskip Fryslân start controle op verboden antifouling

Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân gaan dit voorjaar bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters weer controleren op de aanwezigheid van illegale antifouling. Veel van deze verven bevatten biociden en metalen die het oppervlaktewater verontreinigen. Bij eerdere controles bij verkooppunten in 2015 en 2016 trof het waterschap een hoog percentage (ruim twee derde) aan overtredingen aan. Op hoeveel schepen in Fryslân verboden antifouling is aangebracht, is niet bekend. Lees meer.

Studenten onderzoeken relatie desinfectiemiddelen en resistentie in de praktijk

Vier tweedejaars studenten doen onderzoek naar wat de reden zou kunnen zijn dat in een veebedrijf wel of geen problemen zijn met resistente bacteriën. Zij kijken onder andere naar het gebruik van desinfectiemiddelen in de varkens- en de vleeskuikenshouderij. De aanleiding voor hun onderzoeksvraag is het rapport van de Gezondheidsraad ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’. Zij doen de opleiding Milieukunde aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) begeleidt de studenten. Lees meer

Veel belangstelling voor Ctgb workshops desinfectiemiddelen

Op 11 en 18 mei organiseert het Ctgb Engelstalige workshops over de toelating en herregistratie van desinfectiemiddelen op basis van natrium- en calciumhypochloriet en actief chloor. De workshops waren binnen enkele dagen volgeboekt. Lees meer.

NEN publiceert normontwerp tekenwerende kleding

De organisatie die zich richt op de ontwikkeling van Nederlandse normen – de NEN - heeft een eerste normontwerp gepubliceerd voor kleding die helpt te beschermen tegen teken en die fabrieksmatig behandeld is met permethrine. De projectgroep die deze norm heeft opgezet bestaat uit fabrikanten, eindgebruikers, een tekenexpert en een onderhoudsbedrijf. Belanghebbenden kunnen tot eind juni 2017 online commentaar indienen bij NEN. 

Publieke consultaties over mogelijk te vervangen stoffen in biociden

Er lopen op dit moment twee publieke consultaties. Lees meer.