gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

KNB bijeenkomst over antifouling

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op 24 oktober de bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. De bijeenkomst richt zich op regelgeving (biocidenbeleid en handhaving), voorlichting aan booteigenaren en de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven (innovatie). Lees meer.

Wetenschappelijke criteria voor identificatie hormoonontregelende stoffen

Vertegenwoordigers van de EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten stemden op respectievelijk 4 en 12 juli in met de door de Europese Commissie voorgestelde wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen (endocrine disruptors) in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Lees meer.

Ontwikkeling richtsnoer identificatie hormoonontregelende stoffen vertraagd

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europese chemicaliën agentschap (ECHA) stellen samen een richtsnoer op voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen volgens de Europese wetenschappelijke criteria. Lees meer.

Fipronil en bloedluisbestrijding met toegelaten middelen

Fipronil is gebruikt in de houderij van leghennen, op deze wijze zijn grote hoeveelheden eieren besmet met fipronil. Lees meer.

Publieke consultatie voor vervanging vitamine D3

De werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) wordt geëvalueerd in het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen. Het aangevraagde gebruik is voor productsoort 14: rodenticiden. Cholecalciferol komt voor vervanging in aanmerking. Er is een publieke consultatie gestart, gericht op alternatieven voor de genoemde stof. Lees meer.

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bestrijdt tijgermug in Weert en Aalten

Nabij woonwijken in Weert en in een woonwijk in Aalten zijn exemplaren van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestrijdt deze exotische muggen door mogelijke broedplaatsen te verwijderen of te behandelen met een biologisch larvendodend middel (een biocide). De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat deze muggen zich vestigen in Nederland. Lees meer.

Studenten ronden onderzoek af naar gebruik desinfectiemiddelen in de veehouderij

Studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben het gebruik van desinfectiemiddelen in de varkens- en vleeskuikenshouderij onderzocht. Zij hebben ook geïnformeerd naar eventuele problemen met resistente bacteriën in de benaderde bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in het gebruik van desinfectiemiddelen door de geïnterviewde boeren. Lees meer.

Nieuws van Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) website

Bekendmakingen registraties biociden, Nederlands beleid feromonen en Gebruik van biociden in de landbouw. Lees meer.

Werkzame stoffen verlengd en goedgekeurd

In het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen die in biociden gebruikt mogen worden, zijn recent verlengingen van goedkeuringen gepubliceerd voor acht anticoagulantia in rodenticiden. Ook zijn zes werkzame stoffen goedgekeurd en is één werkzame stof niet goedgekeurd.

De berichten zijn te vinden op www.biociden.nl.

Wat vindt u?

We zijn erg benieuwd wat u graag leest in de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk Biociden. Daarom hebben we een kleine poll gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u de vraag even invult. Alvast bedankt!

Naar de poll. > Naar de uitkomst van de poll