Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten (VS) toont aan dat routinematige desinfectie met perazijnzuur leidt tot gezondheidsklachten bij ziekenhuispersoneel. De medewerkers hebben meer dan gemiddeld last van acute neus- en oogirritaties en chronisch astmatische klachten. In ziekenhuizen in de VS is desinfecteren de standaard. Dit is niet vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, waar reinigen de standaard is.

Amerikaans hygiënebeleid

Desinfecteren lijkt een belangrijke pijler van het Amerikaanse hygiënebeleid. Perazijnzuur wordt in de VS gebruikt voor het routinematig reinigen en desinfecteren van alle oppervlakken in het ziekenhuis. Dit om infecties met de bacterie Clostrium difficile te voorkomen. Volgens de auteurs van twee wetenschappelijke publicaties in de USA is dit een groter probleem dan MSRA-infecties.

De Nederlandse werkwijze is anders

De Amerikaanse werkwijze is niet te vergelijken met de situatie in Nederland. In Nederland is reinigen de standaard. Desinfectie wordt bij uitzondering - op indicatie - uitgevoerd. De publicaties laten wel zien dat bij het gebruik van desinfectiemiddelen de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de Arboregelgeving strikt moeten worden nageleefd om gezondheidsklachten te voorkomen. Het wettelijk gebruiksvoorschrift dat het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) bij de toelating van een desinfectiemiddel vaststelt, geeft hiervoor de nodige aanwijzingen.

Wetenschappelijk onderzoek in de USA

Er zijn twee recente publicaties van in VS uitgevoerd onderzoek naar de effecten van dagelijkse blootstelling aan het desinfectiemiddel perazijnzuur op de gezondheid van het ziekhuispersoneel. Het onderzoek richtte zich op medewerkers, die reiniging- en desinfectiewerk uitvoeren. Medewerkers is gevraagd een enquête met vragen over hun gezondheid in te vullen. Daarnaast zijn er tientallen luchtmonsters genomen, waarin de concentratie perazijnzuur, waterstofperoxide en azijnzuur zijn gemeten. Het onderzoek laat zien dat het genoemde personeel meer dan gemiddeld last heeft van acute neus- en oogirritaties en chronisch astmatische klachten. Alle luchtmetingen lieten zien dat de concentratie van de gemeten stoffen in de lucht veel lager is dan de beschikbare Amerikaanse grenswaarden. Kanttekening daarbij is dat er geen grenswaarden zijn vastgesteld voor langdurige blootstelling, zoals tijdens een werkdag het geval is.