De bestrijdingsmiddelenatlas is een online instrument dat de actuele situatie en trends van concentraties bestrijdingsmiddelen in het Nederlands oppervlaktewater in beeld brengt. Recent zijn de meetgegevens over 2019 toegevoegd. De atlas gaat over werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De webtool is volledig herzien. Hierdoor is deze sneller, toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Op 22 oktober wordt de tool in een webinar gedemonstreerd.

Trends in kaart gebracht

De bestrijdingsmiddelenatlas is een online tool die door het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML, Universiteit Leiden), Rijkswaterstaat en Royal Haskoning DHV is gemaakt. De meetgegevens van bestrijdingsmiddelen door waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven zijn gebundeld, gecontroleerd en omgezet in kaarten en grafieken. Hiermee worden zowel ruimtelijke als tijdelijke trends in concentraties in beeld gebracht. Het is ook mogelijk om meetgegevens te vergelijken met ecotoxicologische normen, de drinkwaternorm of het toelatingscriterium dat het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) hanteert voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Onderliggende gegevens zijn ook te downloaden. In dit persbericht van de Universiteit Leiden staat wat er in de nieuwste versie is aangepast. Op de website van het Ctgb staat hoe het Ctgb gebruik maakt van de bestrijdingsmiddelenatlas in de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vanaf 1 januari 2021 worden aanvragers verzocht een analyse van meetgegevens in hun toelatingsdossier op te nemen.

Direct naar de Bestrijdingsmiddelenatlas.

Webinar
Het CML organiseert op 22 oktober 2020 van 16.00 tot 17.00 uur een webinar waarin de vernieuwingen in de atlas worden gedemonstreerd. Gebruikers kunnen vragen stellen over de vernieuwde atlas.