Van sommige biocidetoepassingen in auto’s blijkt het onduidelijk onder welke productsoort die zouden moeten vallen. Allerlei auto-onderdelen zijn behandeld met biociden. Dit is alleen toegestaan als de gebruikte stoffen zijn goedgekeurd of zijn opgenomen in het werkprogramma van ECHA voor de betreffende productsoort. Er zijn 22 productsoorten in de Biocidenverordening, maar sommige met biociden ‘behandelde voorwerpen’ in auto’s passen daar niet in.

Dit blijkt uit een artikel op de website Chemical Watch/Biocideshub.  Als onduidelijk is onder welke productsoort een toepassing valt, is ook onduidelijk of de gebruikte biocidale werkzame stof daarvoor is toegestaan. Het probleem wordt veroorzaakt doordat het concept van de ‘behandelde voorwerpen’ nieuw is in de Biocidenverordening, terwijl de indeling in productsoorten is ontwikkeld binnen de voorloper hiervan, de Biocidenrichtlijn.

De auto-industrie heeft de Competente Autoriteiten om duidelijkheid gevraagd, bijvoorbeeld over de toepassing van biociden in de metalen behuizing van het airconditioning systeem om geuroverlast door bacteriegroei te voorkomen. De biociden taskforce van de auto-industrie noemt de verkregen antwoorden ‘onbevredigend’. Deze werkgroep gaat nog meer vragen stellen over grensgevallen, om zo een goed beeld te verkrijgen waar de gaten zitten in de indeling in productsoorten van de Biocidenverordening.