Er is een overzicht van ontwikkelingen toetsingskader biociden en een geharmoniseerde beoordeling van antifouling.

Overzicht ontwikkelingen toetsingskader biociden

Ter informatie over de voortgang en de besluitvorming van het toetsingskader biociden zijn twee overzichten opgesteld.

In het eerste overzicht staan onder andere de ontwikkeling van Europese inhoudelijke en procedurele guidance documenten en -aan het slot- Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beleidsregels. Het is een dynamisch overzicht waarin per item is aangegeven wat de verwachte implementatie datum is. Is deze niet bekend, dan is het item nog in de ontwikkelfase. Het tweede overzicht geeft informatie over het verloop van de besluitvorming in de EU Europese unie (Europese unie) en voor het nationale kader. Daarbij staan ook de officiële publicatiebronnen vermeld. Lees meer.

Geharmoniseerde beoordeling antifouling

Op initiatief van het Ctgb komt er een voorlopige Europese guidance waarmee de landen van de Europese Unie aangroeiwerende verven (antifouling) op dezelfde manier gaan beoordelen. Aanvragers weten nu bijtijds waar ze aan toe zijn. Het Ctgb heeft zich hiervoor ingespannen, omdat de officiële Europese guidance nog niet beschikbaar is en omdat de huidige nationale modellen tekortkomingen hebben.

Omdat de indieningsdatum van de dossiers nu dichterbij komt –ze moeten worden ingediend vóór 1 januari 2018 – heeft het Ctgb het initiatief genomen tot deze gemeenschappelijke actie van de beoordelingsautoriteiten. De modellen voor de beoordeling van de milieurisico’s van verf voor pleziervaartuigen zijn voorgelegd aan de Europese werkgroep met milieu-experts en worden binnenkort gepubliceerd op de ECHA-website.