Vernieuwing toelating rodenticiden onder strenge voorwaarden

Rodenticiden op basis van anticoagulantia zijn onmisbaar om mensen, dieren, gebouwen en voorraden tegen ziekte, vervuiling en knaagschade te beschermen. Gebruik van deze middelen heeft echter ook een keerzijde, namelijk een verhoogd risico op vergiftiging van andere dieren. Bovendien zijn de stoffen veelal persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) en mogen ze niet in het milieu terechtkomen. Er zijn op dit moment echter onvoldoende alternatieven beschikbaar om rodenticiden op basis van anticoagulantia te vervangen. Daarom worden deze stoffen nu alléén onder strenge voorwaarden opnieuw toegelaten. Lees meer.

Aanpassing etiketten rodenticiden per 1 maart 2018

Op 1 maart 2018 eindigt de respijttermijn voor de verkoop van rodenticiden waarvan de etikettering nog niet voldoet aan de 9-de ATP (aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang) van de CLP verordening. De respijttermijn om rodenticiden met etiketten die daar nog niet voldoen op te gebruiken, duurt dan nog een half jaar. Met de inspectie is afgesproken dat als het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) nog geen nieuw besluit voor de toelating heeft afgegeven, wordt uitgegaan van het oude Ctgb-besluit. Lees meer.

Expiratiedatum wijzigt bij herregistratie onder de BPR

De expiratiedatum geeft aan wanneer een toelating afloopt. Echter zodra de toelatinghouder een herregistratie onder de biocidenverordening (BPR) aanvraagt, wordt deze procedureel verlengd (of verkort) tot de datum waarop het besluit over de registratie wordt genomen. Doorgaans is dat drie jaar na de datum van de Europese goedkeuring van de werkzame stof. In de toelatingendatabank wordt de expiratiedatum pas kort voor de oorspronkelijke expiratiedatum aangepast. Om zeker te weten of de toelating werkelijk verloopt op de getoonde datum is het verstandig contact op te nemen met de producent of het Ctgb.

Recent is bijvoorbeeld de werkzame stof di-koperoxide goedgekeurd, waardoor nu verschillende (herregistratie)aanvragen lopen om antifoulingmiddelen op basis van deze stof onder de biocidenverordening te brengen. De goedkeuringsdatum van di-koperoxide is 1 januari 2018. Voor middelen op basis van de stof is de aangepaste expiratiedatum dus 1 januari 2021. Herregistratie is verplicht om middelen op de markt te mogen houden. Voor middelen waarvoor géén herregistratie is aangevraagd, wordt de toelating ingetrokken. Lees meer.

Herregistratie middelen op basis van actief chloor

Herregistratiedossiers voor middelen op basis van actief chloor uit natriumhypochloriet, calciumhypochloriet en chloor moeten voor 1 januari 2019 zijn ingediend. Een template voor het Product Assessment Report (de PAR) met een algemene instructie voor het invullen van het SPC (Summary of Product Characteristics) is gepubliceerd op de Ctgb-website. Dit kunt u gebruiken bij het opstellen van het dossier.

Bekendmakingen collegebesluiten biociden Ctgb d.d. 28 februari 2018

Lees de bekendmakingen van het Ctgb