De Committee for Risk Assessment (RAC) heeft voor titanium dioxide een classificatie vastgesteld. Voor ethyleenoxide is de bestaande classificatie aangescherpt. Titanium dioxide wordt gebruikt als katalysator in systemen of in coatings om in situ radicalen te genereren. Ethyleenoxide wordt in gesloten systemen toegepast om voorwerpen te ontsmetten.

De stof titanium dioxide was nog niet eerder geclassificeerd. De RAC heeft besloten titanium dioxide te classificeren als een verdacht human carcinogeen via inademing: Carc. 2; H350 (inhalation), maar niet via opname via de mond of de huid.

Ethyleenoxide is nu onder meer geclassificeerd als toxisch voor de voortplanting: Repr. 1B.

De RAC levert de wetenschappelijke opinies voor de classificatie. De Europese Commissie moet het uiteindelijke besluit nog nemen.