Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

NVWA en Marktplaats slaan handen ineen in strijd tegen verboden producten

De NVWA en Marktplaats gaan samenwerken om handel in illegale producten tegen te gaan. Zij ondertekenden een samenwerkingsdocument met afspraken die helpen advertenties met verboden waar zoveel mogelijk te weren van de handelssite. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor betere voorlichting en toezicht. Daarbij gaat het om handel in verboden consumentenproducten en levensmiddelen, voedingssupplementen, chemicaliën, dieren, diensten en planten. Voorbeelden zijn biociden die niet in Nederland zijn toegelaten, zoals rodenticiden en aangroeiwerende verf voor schepen.

Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben op 21 december 2018 het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toegepast.

Tips voor milieuvriendelijk bootonderhoud

Milieu Centraal heeft een infographic gemaakt met de keuzemogelijkheden voor de pleziervaart, om aangroei van algen en schelpen aan het onderwaterschip te voorkomen. In het schema geeft Milieu Centraal aan hoe groot de milieubelasting is, hoe vaak je moet schoonmaken, hoe lang de methode meegaat en of je het zelf kunt toepassen of moet uitbesteden aan een bedrijf. Zelfslijpende koperhoudende antifouling is als het meest milieubelastend beoordeeld. Op de website van Milieu Centraal zijn veel tips voor milieuvriendelijk bootonderhoud te vinden. Het RIVM-rapport over antifouling voor pleziervaart diende als basis voor deze informatie.

Knaagdierbeheersing speerpunt voor brandveilige stallen

Wanneer knaagdieren kabels aanvreten zorgt dit vaak voor kortsluiting. Door kortsluiting kan brand ontstaan. Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor zowel dieren als boeren en omwonenden. Varkens- en pluimveehouders nemen daarom extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. Knaagdierbestrijding is hierbij een belangrijk speerpunt.

Duizenden bedrijven hebben inmiddels een elektrakeuring gedaan en zijn goed bevonden. Dit is belangrijk omdat kortsluiting een van de voornaamste oorzaken is van stalbranden. Elektrakeuringen dragen bij om de brandveiligheid van bestaande veestallen te vergroten. Deze keuringen worden elke 5 jaar herhaald. Bij deze keuring wordt nu extra aandacht besteed aan knaagdierbeheersing.

Zie verder: http://www.lto.nl/actueel/nieuws/10897280/Veehouders-maken-werk-van-brandveiligere-veestallen

IPM bij vliegenoverlast in stallen

Bij overlast van vliegen in stallen is voorkomen beter dan ‘genezen’. Het adviesbureau CLM heeft in een folder maatregelen op een rijtje gezet voor een aantal plagen die veel in stallen voor komen. Het gaat hierbij naast het gebruik van diergeneesmiddelen ook om het gebruik van biociden. De maatregelen volgen het principe van geïntegreerd plaagdiermanagement (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)), waarbij preventie de eerste stap is. De laatste stap is het gebruik van chemische middelen. In het geval van overlast door vliegen kan het nodig zijn om insecticiden te gebruiken. Het voorkomen van die overlast verdient daarnaast ook zeker de aandacht. Voor meer informatie, zie de folder.

ECHA stuurt open uitnodiging voor kennisgeving van specifieke PT-stof combinaties

ECHA heeft een tabel gepubliceerd met specifieke “combinaties van stof-producttoepassing”. Deze combinaties komen in aanmerking voor het beoordelingsprogramma. Hiermee wordt het werkprogramma voor het onderzoek naar bestaande werkzame stoffen van biociden bedoeld. De combinaties die zijn opgenomen in de lijst zijn gebaseerd op een succesvolle belangenverklaring, terugtrekking van alle deelnemers of zijn in de lijst opgenomen vanwege een herdefinitie. De deadlines voor kennisgevingen die moeten worden ingediend bij ECHA zijn vermeld in de tabel die te vinden is via deze link. Als de kennisgeving in overeenstemming is met de vereisten zal de Commissie de stof-producttoepassing combinatie opnemen in het beoordelingsprogramma.

KPMB nieuwsbrief over IPM Rattenbeheersing

Bent u geïnteresseerd in IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) rattenbeheersing? Het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB) heeft een interessante nieuwsbrief over dit onderwerp.

Ctgb gebruikt actuele Vewin-lijst probleemstoffen drinkwaterbereiding

Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of meer malen zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm, met de bijbehorende meetgegevens.

 

Ctgb bekendmakingen biociden 23 januari 2019

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden.