Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

KNB Netwerkbijeenkomst over Brexit?

Heb je behoefte aan een netwerkbijeenkomst over de gevolgen van de Brexit voor de biocidensector? Mail dan naar info@kennisnetwerkbiociden.nl en geef aan wat je specifieke vragen zijn. Bij voldoende belangstelling zullen we een bijeenkomst organiseren. Meer laatste informatie over de Brexit.

Brexit en Artikel 95-lijst verplichtingen

Per 29 maart 2019 23:00 uur (GMT) vervalt de grond voor het op de markt brengen van een biocide product in de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie -27 lidstaten als op dat moment de leverancier van de werkzame stof of van het product niet is opgenomen in de Artikel 95-lijst. Tijdige wijziging van de registratie in de Artikel 95-lijst, dan wel wijziging van de leverancier naar één die wel gevestigd is in de EU-27, EEA of Zwitserland is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Lees meer.

Desinfectie met perazijnzuur veroorzaakt gezondheidsklachten

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten (VS) toont aan dat routinematige desinfectie met perazijnzuur leidt tot gezondheidsklachten bij ziekenhuispersoneel. De medewerkers hebben meer dan gemiddeld last van acute neus- en oogirritaties en chronisch astmatische klachten. In ziekenhuizen in de VS is desinfecteren de standaard. Dit is niet vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, waar reinigen de standaard is. Lees meer.

Zeepfabrikanten promoten verstandig gebruik van desinfectiemiddelen

De Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) geeft in een informatiebrochure tips voor het verstandig gebruik van desinfectiemiddelen. De NVZ wijst met name op het belang van het volgen van de gebruiksaanwijzing. Lees meer.

Wijziging van bijlage II Verordening (EU) nr. 1062/2014

Op 6 november 2018 is het werkprogramma van de EU Europese unie (Europese unie) geactualiseerd. In het werkprogramma zijn alle werkzame stof/ productsoort combinaties opgenomen waarvan de beoordeling nog niet is afgerond. Lees meer.

Aanstaande deadlines ECHA

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. Bekijk de lijst met aanstaande deadlines.

Harmonisatie werkzaamheidsgegevens bij algemene claim tegen ratten

Bij een algemene claim tegen ratten moeten vanaf december 2018 zowel studies voor de bruine rat als voor de zwarte rat worden geleverd bij aanvragen in de hele EU Europese unie (Europese unie).

Tot voor kort was er in Europa geen overeenstemming over de te leveren werkzaamheidsgegevens bij een algemene claim tegen ratten. Lees meer.

Meld nieuwe informatie over toegelaten biociden

Zodra er aanwijzingen zijn dat een toegelaten biocide niet langer voldoet aan de toelatingscriteria moet dit onmiddellijk bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) worden gemeld. Dat kan online via een formulier. Nieuwe informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier en milieu veroorzaakt door een toegelaten biocide moet de toelatinghouder onmiddellijk bij het Ctgb melden. Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 47 van de verordening 528/2012. Het formulier voor deze onmiddellijke melding staat online.

Evaluation Manual geactualiseerd

Hoe gaat de beoordeling door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) precies in zijn werk? Dat staat uitvoerig beschreven in de Evaluation Manual. Deze handleiding bestaat uit drie onderdelen: 1. Europees toetsingskader, 2. nationaal toetsingskader over nationaal specifieke elementen en 3. aanvragen onder het nationale overgangsrecht. Alle onderdelen zijn recent geactualiseerd. De Evaluation Manual is alleen in het Engels beschikbaar.

Ctgb bekendmakingen biociden 27 februari 2019

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over bociden.

EU corrigeert niet-goedkeuringsbesluit over actief chloor

De Europese Commissie heeft een corrigendum gepubliceerd voor de niet-goedkeuring van een biocidale werkzame stof.

Het betreft actief chloor in situ gegenereerd door de reactie van hypochloorzuur en natriumhypochloriet. Een uitvoeringsbesluit van de Commissie van oktober 2018 zei dat de stof niet langer werd goedgekeurd voor productsoorten 2, 3, 4, 5, 11 en 12. Volgens het corrigendum betreft de niet-goedkeuring alleen de productsoorten 2, 3, 4 en 5. De niet-goedkeuring was het gevolg van de herdefinitie van enkele in situ gegenereerde werkzame stoffen.