Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

KNB event - in situ biociden: 28 januari 2020

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op dinsdagmiddag 28 januari 2020 van 13:00-17:00 uur het event 'In situ biociden'. U kunt zich nu aanmelden!

De datum van dit event is verschoven omdat op de eerder geplande datum (3 december) een internationaal biocidencongres in Wenen werd georganiseerd.

Bezoek de KNB website voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.

Uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in november 2019 enkele werkzame stoffen niet goedgekeurd voor gebruik in biociden. Voor een aantal werkzame stoffen is de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring verlengd.

Lees meer

Raadpleging in situ gegenereerd stikstof

ECHA heeft een openbare raadpleging gestart omdat een lidstaat (Oostenrijk) de Europese Commissie heeft gevraagd af te wijken van de wettelijke eisen voor de toelating van een biocide. Het gaat om de toelating van een biocide met in situ gegeneerd stikstof als werkzame stof met als doel de bescherming van museale collecties. De Commissie moet kunnen beoordelen of dit biocide essentieel is voor de bescherming van cultureel erfgoed.

Lees meer

Europese Commissie vraagt inbreng over wetgeving hormoonverstorende stoffen

Sinds juli 2018 zijn voor biociden de Europese, wettelijke criteria en de guidance voor het evalueren van hormoonverstorende eigenschappen van kracht. De Europese Commissie voert op dit moment een evaluatie uit van alle wetgeving die hormoonverstorende stoffen reguleert, de zogenaamde Fitness check. Een van de doelen is harmonisatie tussen verschillende wetgevingen. 

Lees meer

Peroxycaprylzuur/peroxyoctanoic acid uit werkprogramma

De identiteit van de werkzame stof peroxycaprylzuur (peroxyoctanoic acid) is opnieuw gedefinieerd. De stof is daarom niet langer opgenomen in het werkprogramma met de oude identiteit. Partijen die belang hebben bij het behouden van peroxycaprylzuur met de oude identiteit op het werkprogramma kunnen hiervoor een kennisgeving indienen.

Lees meer

ECHA updatet lijst met kennisgevingen voor beoordelingsprogramma

ECHA heeft de lijst met kennisgevingen van bedrijven die een aanvraag voor de goedkeuring van een stof/productsoortcombinatie willen doen geüpdatet. De kennisgevende bedrijven zijn daarbij vermeld en worden aangemoedigd samen te werken bij de indiening van hun aanvraag. Dit is vooral om dubbele dierproeven te voorkomen.

Lees meer

Openbare raadpleging creosoot gestart

De werkzame stof creosoot voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van de werkzame stof te verzamelen. De consultatie is gestart op 23 oktober en duurt tot 22 december 2019. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Meer uitleg over openbare raadplegingen.

ECHA ontwikkelt richtsnoer risicobeoordeling bestuivers

ECHA gaat een richtsnoer ontwikkelen waarmee de risico's van het gebruik van biociden voor bijen en andere bestuivende insecten (bestuivers) beoordeeld kan worden. De Europese Commissie heeft dit aan ECHA gevraagd. Met name biociden die bedoeld zijn om insecten te bestrijden (productsoort 18) zouden ook risico’s kunnen opleveren voor bestuivers.

Lees meer

ECHA: aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden.

Naar de ECHA deadlines

Ctgb bekendmakingen biociden

ekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 27 november 2019. Naar het overzicht