Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Inschrijving KNB event geopend

Op veehouderijen wordt voor diverse activiteiten gebruik gemaakt van biociden. Denk bijvoorbeeld aan de desinfectie van melkapparatuur of drinkwatersystemen. Maar ook voor de bestrijding van insecten en knaagdieren worden biociden gebruikt. Belangrijke vraag hierbij is hoe een juist gebruik van biociden gewaarborgd kan worden. Ontstaat er door biocidengebruik resistentie? En hoe worden boeren geadviseerd over het gebruik van biociden? Is juist gebruik van biociden voldoende verankerd in het onderwijs. Hierover spreken we tijdens het eerste KNB event van dit jaar op 23 mei. Meld u aan en discussieer mee! Lees meer.

Afscheidscolumn Frank Hes

Op 1 april 2019 is Frank Hes na ruim 10 jaar teruggetreden als coördinator van het Platform Biociden. Hij schreef een afscheidscolumn waarin hij een aantal observaties van een “grey old man” geeft. Met veel plezier kijkt hij terug op zijn jaren aan het biociden front. Met het volste vertrouwen draagt Frank het stokje van het Platform over aan Jan Verschoor. Lees meer.

Controle toegepaste biociden in behandelde voorwerpen gestart

Zoals eerder aangekondigd controleren de handhavende instanties zoals de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) of met biociden behandelde voorwerpen voldoen aan de Biocidenverordening. Dit gebeurt in het kader van een Europees breed project, waaraan 28 landen deelnemen. De controles zijn gestart in januari 2019. De eindrapportage wordt eind 2020 verwacht. Lees meer.

Voorkomen vergiftiging van honden door muizengif

In 2018 bleek er een grote stijging te zijn van het aantal honden met vergiftigingsverschijnselen door zakjes met muizengif. Uit een analyse bleek een duidelijk verband tussen de vergiftigingsverschijnselen en navulverpakkingen voor particulieren van muizenmiddelen met alfachloralose. Deze stof is in kleine hoeveelheden niet dodelijk maar veroorzaakt bij honden binnen 60 minuten krampen, spiertrekkingen en sloomheid. Lees meer.

NVWA publiceert instructiefilms tatoeëerders

Om de kennis van tatoeëerders over het correct toepassen van hygiëne-richtlijnen te vergroten, heeft de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een aantal instructiefilms gemaakt. De films staan op de website van de NVWA.

De nieuwe instructiefilms gaan over de regelgeving rond handhygiëne, het voorkomen van besmettingsrisico’s, reinigen en desinfecteren, desinfectiemiddelen en after care. Tatoeëerders worden via mailings en sociale media geattendeerd op de films. Uit inspecties bleek dat de kennis op deze onderwerpen tekort schoot. Lees meer.

Gezondheidsrisico’s door begassen containers: is actie nodig?

Producten in zeecontainers worden vaak begast met vluchtige biociden, om bijvoorbeeld insecten te doden. Ook bevatten zeecontainers vaak vluchtige oplosmiddelen, zoals het mogelijk kankerverwekkende 1,2-dichloorethaan. In Duitsland bediscussieerden 36 experts vanuit de wetenschap, de handhaving, de handel en de industrie of deze stoffen kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s en of maatregelen noodzakelijk zijn.

Lees meer in het verslag van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Nieuwe indeling website biociden.nl

De afgelopen weken is de inhoud van www.biociden.nl aangepast. Waar nodig zijn teksten herzien of geactualiseerd. Vervolgens is de indeling van de site aangepast. De verschillende onderwerpen en themapagina’s zijn nu meer logisch gegroepeerd. In een volgende stap worden alle links  gecontroleerd en zonodig aangepast. Mocht u ondertussen op een niet werkende link terechtkomen, dan kunt u dit even laten weten via info@biociden.nl. Lees meer.

Brexit: biocidenregister R4BP aangepast

De taakverdeling voor de beoordeling van werkzame stoffen die in biociden gebruikt mogen worden is aangepast. Dit is een gevolg van het voorziene vertrek van het VK uit de Europese Unie. Lees meer.

SBIR oproep Milieuvriendelijke Sportvelden

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een innovatieregeling opengesteld. Bedoeld voor de ontwikkeling/innovatie van technieken voor een chemievrij beheer van sportvelden (gras en kunstgras). Ook de ontwikkeling van biociden met een laag risico valt onder de regeling. Lees meer.

Aanstaande deadlines ECHA

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen volgens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden. Bekijk de lijst met aanstaande deadlines.

Identificatie hormoonontregelende stoffen

EFSA en ECHA hebben in maart weer een nieuwe versie van het Excel-bestand vrijgegeven (Bijlage E van de Leidraad voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen van de verordeningen (EU Europese unie (Europese unie)) nr. 528/2012 en (EG) nr. 1107/2009). Het nieuwe bestand bevat bugfixes voor enkele problemen die met de eerdere versie zijn gemeld.

Voorlichtingsbijeenkomst biociden

Op 16 mei organiseert het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een voorlichtingsbijeenkomst biociden voor potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben met het opstellen van een aanvraagdossier.

Ctgb bekendmakingen biociden 27 maart 2019