Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt. Ook uw input is welkom! Stuur een e-mail naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

KNB event: in situ biociden

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert op dinsdagmiddag 3 december van 13:00-17:00 uur het event 'In situ biociden'. In situ biociden zijn biociden waarvan de werkzame stof wordt gemaakt op de plek waar ze worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het desinfecteren van zwemwater waarbij zout ter plekke wordt omgezet in actief chloor. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de EU Europese unie (Europese unie)-regels en wat deze in de praktijk betekenen. Locatie is het Sport- en evenementencomplex bij zwembad Merwestein in Nieuwegein.

Preventie is antwoord op Kamervragen over muizen- en rattenplagen

Op 20 augustus zijn door Tweede Kamerleden van de VVD vragen gesteld over de zorgen die het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in diverse media heeft geuit over het ontstaan van muizen- en rattenplagen. Deze vragen zijn mede namens de minister van LNV beantwoord door de staatssecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) op 28 oktober. De staatssecretaris en minister gaven aan dat vooral maatregelen om deze plagen te voorkomen belangrijk zijn. Daarnaast geven zij aan welke regels gelden en gaan gelden voor het gebruik van chemische middelen.

Lees meer

Azolenresistente Aspergillus fumigatus: ook compostering van houtafval onder de loep

Er is meer kennis nodig over het ontstaan van azolenresistente Aspergillus fumigatus bij het verwerken en composteren van houtafval. Hiervoor zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste stap voor meer onderzoek. Dit staat in de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer van 24 oktober. In deze brief rapporteert de minister over het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) over toelating en gebruik van azolen. Het Ctgb bracht dit advies uit na een rapport van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) dat eerder dit jaar uit kwam.  

Lees meer

Algenbestrijding op kunstgras heeft de aandacht

Verschillende partijen houden zich op dit moment bezig met algenbestrijding op kunstgras. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) liet onderzoek uitvoeren naar gladde velden. De Unie van Waterschappen organiseerde een bijeenkomst voor kennisuitwisseling. En de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) gaat ongeveer 40 inspecties uitvoeren. Dit doen zij samen met een paar waterschappen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de toegepaste algenbestrijdingsmiddelen.

Lees meer

Voldoende inwerktijd cruciaal voor goede werking desinfectiemiddelen

De werkzaamheid van biociden wordt beoordeeld onder specifieke gebruiksvoorschriften. Worden deze gebruiksvoorschriften niet opgevolgd, dan is er geen garantie voor de werkzaamheid van een middel. Dit is in het bijzonder van toepassing op de inwerktijd van desinfectiemiddelen.

Lees meer

Guidance biocidefamilie per 1 oktober ingegaan

Per 1 oktober 2019 is de guidance voor biocidefamilies ingegaan voor nieuwe aanvragen. De vergadering van bevoegde autoriteiten (CA meeting) heeft hiervoor een herzien document gepubliceerd.

Lees meer

Openbare raadpleging voor DBNPA gestart

Op 11 oktober 2019 is een openbare raadpleging gestart voor DBNPA voor gebruik in productsoort 4. Het is een raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria. Belanghebbenden die willen deelnemen aan de openbare raadpleging moeten hun bijdrage en relevante informatie indienen via een beveiligd webformulier. Zie hiervoor de website van ECHA. De deadline is 10 december 2019.

Lees hier meer over openbare raadplegingen

Openbare raadpleging creosoot gestart

De werkzame stof creosoot voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van de werkzame stof te verzamelen. De consultatie is gestart op 23 oktober en duurt tot 22 december 2019. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Lees hier meer over openbare raadplegingen

 

Zeven voedingsmiddelen toegevoegd op Annex I Biocidenverordening

Azijn, gist, eipoeder, honing, D-fructose, kaas en geconcentreerd appelsap zijn als werkzame stof opgenomen in Bijlage I van de Biocidenverordening. Voor al deze producten is in het besluit de eis opgenomen dat het een levensmiddel of diervoerder moet zijn. Nu deze zogenaamde niet zorgwekkende stoffen op Annex I staan is het mogelijk om biociden op basis van deze werkzame stoffen aan te vragen op basis van de vereenvoudigde toelatingsprocedure.

Lees meer

ECHA: aanstaande deadlines

De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden.

Naar de ECHA deadlines

Ctgb bekendmakingen biociden

Bekendmakingen collegebesluiten bociden d.d. 23 oktober 2019.

Naar het overzicht 

 

Voorlichtingsbijeenkomst biociden door Ctgb

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) organiseert op 21 november een bijeenkomst. Potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben in het opstellen van een aanvraagdossier kunnen hierover advies krijgen. U krijgt een algemene inleiding en presentatie over de biocide wetgeving, het Ctgb en het aanvraagproces. Ook krijgt u informatie over de ondersteuning die het Ctgb u kan bieden bij de voorbereiding van een aanvraag. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10 personen.

Meer informatie