De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport over geïntegreerde knaagdierbeheersing. Deze beleidsreactie is mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)).  In deze beleidsreactie wordt ingegaan op samenwerking, preventie en voorlichting, omdat deze onderwerpen raken aan veel van de in het rapport genoemde knelpunten en oplossingsrichtingen.

Samenwerking

Om de samenwerking tussen overheden en andere betrokken partijen te bevorderen is de Werkgroep IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) knaagdierbeheersing opgericht. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de Werkgroep Rattenmonitoring. Vanuit deze werkgroep is onder andere de Rattenmonitor ontwikkeld. De werkgroep IPM knaagdierbeheersing richt zich op kennisuitwisseling en afstemming over de IPM-aanpak voor zowel ratten als muizen, en werkt samen op het gebied van communicatie en voorlichting. De Werkgroep IPM knaagdierbeheersing zal in goed contact staan met twee andere samenwerkingsverbanden: de zogenoemde ‘zoönosenstructuur’ en het Centraal College van Deskundigen knaagdierbeheersing (CCvD).

Preventie en voorlichting

Preventie kan op veel manieren en er zijn veel partijen bij betrokken. Voldoende kennis en bewustzijn bij alle betrokkenen is een voorwaarde voor het slagen ervan. De ministeries gaan hiertoe gemeenten ondersteunen bij kennisuitwisseling en voorlichting over geïntegreerde knaagdierbeheersing. Vanuit het Rijk verloopt daarnaast de voorlichting aan particulieren via de website van Milieu Centraal. Er zal worden geïnventariseerd welke andere kanalen het meest geschikt zijn voor voorlichting aan andere doelgroepen. In overleg met gemeenten en andere betrokken partijen, zal nadere invulling worden gegeven aan ondersteuning van gemeenten bij kennisuitwisseling en voorlichting over de IPM-aanpak bij knaagdierbeheersing.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport

In het voorjaar van 2020 is het RIVM-rapport ‘Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing, Verkennend onderzoek effectiviteit en optimalisatie geïntegreerde knaagdierbeheersing’ verschenen. Het rapport laat zien dat beleid en uitvoering van knaagdierbeheersing volgens de IPM-aanpak (Integrated Pest Management) verder ontwikkeld en verbeterd kunnen worden. In het KNB-nieuwsbericht van 19 maart 2020 is hier meer over te lezen.

 Meer informatie

Naar de brief aan de Tweede Kamer.