Aandacht voor zorgvuldig gebruik van desinfectiemiddelen vraagt om de inzet van overheden, bedrijven en brancheorganisaties. Dit blijkt uit een brief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) aan de Tweede Kamer waarin ook staat dat diverse partijen al acties hebben ondernomen. Het is nodig om zorgvuldiger met desinfectantia om te gaan, omdat onzorgvuldig gebruik in bepaalde gevallen kan leiden tot resistentie tegen deze middelen. De minister pleit ervoor desinfectiemiddelen niet te gebruiken in situaties, waarvan niet duidelijk is of dit nodig is. Voor een schoon huishouden bijvoorbeeld, kan de consument in de meeste situaties ook water en zeep gebruiken.

Met deze brief reageert het ministerie op een advies van de Gezondheidsraad uit 2016. Dit gezondheidsraadadvies heet: ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’.

De Kamerbrief gaat in op verschillende sectoren waar desinfectiemiddelen professioneel worden gebruikt:

  • In de gezondheidszorg is al veel geregeld. Er wordt goed onderscheid gemaakt tussen reinigen en desinfecteren;
  • In de voedingsmiddelensector richt het ministerie zich op het vastleggen van meer aanwijzingen voor zorgvuldig gebruik in bijvoorbeeld de hygiënecodes;
  • Voor drinkwater en zwemwater regelen bestaande richtlijnen zorgvuldig gebruik;
  • Voor dierenartsenpraktijken wordt binnenkort een uitgebreide praktijkgids verwacht, die juist gebruik van desinfectiemiddelen zal bevorderen;
  • Het ministerie van LNV zal in het overleg met de dierlijke sectoren de doorwerking van het gezondheidsraadadvies bespreken. In dit kader noemt het ministerie ook het recente KNB-event ‘Boer en biociden’, waar gesproken werd over juist gebruik van biociden (waaronder desinfectiemiddelen) in de veehouderij.

Consumenten en kantoren

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft recent voor consumenten publieksinformatie gepubliceerd met concrete adviezen aan de consument over hygiëne en zorgvuldig gebruik van desinfectiemiddelen.

De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft in 2017-2018 onderzoek gedaan naar handdesinfectiemiddelen. Voor het verhandelen van niet toegelaten desinfectiemiddelen zijn boetes opgelegd. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is zelf gestopt met het gebruik van desinfecterende zeep op kantoor en wil daarnaast het onnodig gebruik van desinfectantia tegengaan, via het inkoopbeleid van Rijksoverheidsgebouwen.

Nog geen registratiesysteem

De Gezondheidsraad adviseerde eerder om een registratiesysteem in te richten over gebruik van desinfectiemiddelen en resistentieontwikkeling hiertegen. Dit acht het ministerie op dit moment niet haalbaar. Er gaat veel aandacht naar het registratiesysteem voor antibioticaresistentie en dit heeft nu meer prioriteit.

Wel aandacht voor Europees toelatingsbeleid

Nederland streeft naar Europese harmonisatie bij de beoordeling van de biociden. Het RIVM werkt een inhoudelijk voorstel uit om op EU Europese unie (Europese unie) niveau draagvlak te ontwikkelen voor een gezamenlijke methode voor de beoordeling van resistentieontwikkeling door of tegen desinfectiemiddelen. Hierbij sluit zij aan bij ontwikkelingen in andere lidstaten.