De techniek waarmee biociden worden gespoten hebben invloed op de hoeveelheid biociden die in niet-doelgebieden terechtkomt. Dit volgt uit onderzoek van het Duitse Federale Milieuagentschap, dat keek naar de zogenaamde drift van verschillende methoden om biociden te spuiten bij plaagdierbestrijding.

Voor de bestrijding van ongedierte, zoals wespen en muggen, kunnen biociden worden gespoten. Het middel wordt dan verneveld en komt, door zogenaamde drift, ook terecht in niet-doelgebieden waar het onbedoeld andere organismen kan beschadigen. Het Duitse Federale Milieuagentschap (Umweltbundesamt, UBA) onderzocht in welke biocidentoepassingen deze drift het hoogst is en in hoeverre de drift afhangt van de gebruikte spuittechniek.

Eikenprocessierups

Uit het onderzoek bleek dat de drift het hoogst kan zijn bij de bestrijding van de eikenprocessierups en insectenbestrijding in de bebouwde omgeving. De onderzoekers testten de gebruikelijke apparaten en methoden binnen die toepassingsgebieden, zoals spuiten met een kanon vanaf de grond en spuiten vanuit een helikopter. De drift en de invloed van de wind verschilde tussen de verschillende apparaten en methoden. Zo bleek bijvoorbeeld dat bij bespuitingen met een helikopter een spuitkop die grotere druppels spuit voor minder drift zorgt.

Juiste spuittechniek

Het onderzoek laat zien dat bespuiting met biociden risico's geeft voor nabijgelegen niet-doelgebieden.  Tegelijkertijd werd duidelijk dat met de juiste spuittechniek deze risico's kunnen worden beperkt. De onderzoekers raden dan ook aan om meer onderzoek te doen om de risico's van de drift naar niet-doelgebieden zoveel mogelijk te beperken.

Geen wettelijke vereisten

In tegenstelling tot de wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen zijn er geen vereisten opgenomen in de Biocidal Product Regulation (BPR) voor de apparatuur waarmee gespoten wordt als het gaat om drift. Zodoende worden metingen van de drift ook niet meegenomen bij de aanvraag voor nieuwe middelen. De UBA raadt daarom aan om hiervoor een wettelijk kader te ontwikkelen.