Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) voor. Hiermee wil de minister bevoegdheid creëren om -indien nodig- maatregelen te kunnen nemen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. Daarnaast worden enkele correcties aan de wet uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Biociden een reactie op het conceptvoorstel ingediend. Een samenvatting van deze reactie is hieronder terug te lezen.

Reactie van het Platform Biociden

Onlangs heeft een publieke consultatie plaatsgevonden over een voorgenomen aanpassing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De wijziging lijkt vooral gericht op het realiseren van een juridische basis voor een verbod op het particuliere gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Uit de beschrijving van de consultatie en het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) blijkt niets van mogelijke gevolgen voor de biocidensector. De aanpassingen zijn wel degelijk van invloed op de biocidensector. Het Platform Biociden heeft daarom op die aanpassingen een reactie gegeven.

Beperking van gebruik van biociden in bepaalde gebieden

De voorgenomen aanpassing van artikel 80a uit de Wgb leidt ertoe dat in lagere regelgeving regels kunnen worden gesteld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in specifieke gebieden. Het kan dan gaan over een beperking van het gebruik, maar ook een verbod op het gebruik in het betreffende gebied. Dit aantal gebieden wordt met de voorgestelde aanpassing vergroot. Het Platform Biociden kan zich niet vinden in de voorgenomen aanpassing en stelt voor om biociden van dit artikel uit te zonderen. De bepaling doorkruist het toelatingsbeleid voor biociden. Dit beleid is in Europa geharmoniseerd en gaat uit van een onafhankelijke risicobeoordeling. Bovendien is het artikel gebaseerd op de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden. Biociden zijn van de werking van deze EU Europese unie (Europese unie) Richtlijn uitgezonderd.

Professionele gebruiker

Een andere voorgestelde aanpassing gaat over de definitie van ‘professionele gebruiker’. Gevolg hiervan is dat iedereen die bedrijfsmatig biociden gebruikt wordt aangemerkt als professionele gebruiker en aan de daaraan verbonden eisen moet voldoen (zoals vakbekwaamheid). Tijdens de aanpassing van de Wgb ter uitvoering van de Biociden Verordening zijn biociden geschrapt uit deze (verder ongewijzigde) begripsomschrijving. Het voorstel keert dus terug naar de oude situatie van vóór de Biociden Verordening. Er wordt niet inhoudelijk ingegaan op de argumenten die destijds reden waren voor aanpassing. Het Platform Biociden kan zich niet vinden in deze aanpassing. De biocidensector is een brede sector waarin veel biociden zijn toegelaten voor nog veel meer toepassingen. Het is niet proportioneel om aan bedrijfsmatig gebruik in alle gevallen dezelfde eisen te stellen als voor een professionele gebruiker. Denk hierbij aan schoonmaakwerkzaamheden in een kantoor.

Mogelijkheid tot stellen van regels over juist gebruik

De huidige Wgb bevat een bepaling op basis waarvan in lagere regelgeving regels moeten worden gesteld over het juist gebruik van biociden. Voorgesteld wordt om dit te veranderen in een “kan”-bepaling, waardoor deze regels niet persé gesteld hoeven te worden wanneer daar geen aanleiding voor is. Het Platform Biociden kan zich vinden in deze aanpassing.

De ingediende reactie van het Platform Biociden kan hier worden teruggelezen. Het is nu aan het ministerie om het wetsvoorstel aan te passen op basis van de reacties.