Twee Europese brancheverenigingen hebben onderzoek gedaan naar de knelpunten rond de uitvoering van de Biocideverordening (BPR) en naar wat er wel goed gaat. Het gaat bij de knelpunten bijvoorbeeld om de onvoorspelbaarheid van het proces, het gebrek aan harmonisatie en de belemmering van innovatie. De biocide-industrie doet aanbevelingen om het proces rond de BPR te verbeteren om de beschikbaarheid van biociden in Europa te blijven garanderen.  

De onderzoekers verzamelden reacties van ongeveer 100 belanghebbenden uit de biocide-industrie. De uitvoering van de BPR blijft een uitdaging. De onvoorspelbaarheid van het goedkeuringsproces van stoffen en het toelatingsproces van middelen vormen de grootste problemen. De  complexe regelgeving en het gebrek aan harmonisatie leiden tot vertragingen. Volgens de industrie belemmeren de regels innovatie. Dit blijkt uit het kleine aantal nieuwe werkzame stoffen dat is ontwikkeld sinds de invoering van de BPR.   

Wat gaat wel goed? 

De biocide-industrie ziet voordelen in nieuwe mogelijkheden die de BPR biedt. Het gaat dan met name om de toelating van productfamilies, het aanvragen van een toelating van een biocide die identiek is aan een al toegelaten biocide (same biocidal product) en de Unietoelating. 

Aanbevelingen 

De aanbevelingen staan per onderwerp in een factsheet. Er zijn factsheets over de complexiteit, de vertragingen, het gebrek aan innovatie, een gelijk speelveld, de verschuivende doelen, het gebrek aan harmonisatie en de onvoorspelbaarheid. Voorbeelden van aanbevelingen zijn: 

  • Zorg voor een centraal overzicht van beslissingen over grensgevallen; 
  • Zorg voor een overzicht van alle richtsnoeren om een dossier te kunnen opstellen; 
  • Zorg voor financiering en opleiding van toelatingsautoriteiten en het verdelen van de werklast over alle EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten; 
  • Zorg voor betere communicatie tussen de toelatingsautoriteiten; 
  • Analyseer de meningsverschillen tussen toelatingsautoriteiten en leer hiervan, zodat dit harmonisatie bevordert; 
  • Laat nieuwe vereisten alleen van toepassing zijn op nieuwe aanvragen; 
  • Verminder de complexiteit, zodat er minder vertragingen zijn en het proces beter voorspelbaar wordt; 
  • Focus op een zo snel mogelijke afronding van het beoordelingsprogramma van de werkzame stoffen. 

Meer informatie 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) en Biocides for Europe. Biocides for Europe is een platform voor de biocide-industrie en is onderdeel van Cefic (de European Chemical Industry Council). Het rapport en de factsheets staan op deze webpagina van AISE