Er is meer kennis nodig over het ontstaan van azolenresistente Aspergillus fumigatus bij het verwerken en composteren van houtafval. Hiervoor zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste stap voor meer onderzoek. Dit staat in de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer van 24 oktober. In deze brief rapporteert de minister over het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) over toelating en gebruik van azolen. Het Ctgb bracht dit advies uit na een rapport van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) dat eerder dit jaar uit kwam.  

In juni bracht het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een rapport uit over de ontwikkeling van resistentie tegen azolen bij A. fumigatus. Uit het rapport bleek dat A. fumigatus resistentie ontwikkelt tegen azolen in afvalhopen in de bollenteelt en zich vanuit daar verspreidt. Het rapport geeft aan dat ook bij het verwerken van houtsnippers resistente Aspergillus wordt gevonden. Uit de kamerbrief van minister Schouten blijkt dat het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) het advies van het RIVM steunt om de ontwikkeling van resistente A. fumigatus in houtafval verder te onderzoeken.

Tussen lidstaten is er een vrije handel van (met azolen) verduurzaamd hout. Daarom stelt de minister in haar brief voor dat het probleem onder de aandacht van de Europese Commissie en de lidstaten moet worden gebracht. Ook stipt de minister aan dat mogelijk bij de herbeoordeling van azolen als werkzame stof in biociden rekening gehouden kan worden met de resistentie-ontwikkeling van A. fumigatus voor azolen.  

Aspergillus fumigatus is een schimmel die groeit op dood plantenmateriaal. Deze schimmel produceert sporen die zich wijd verspreiden en longinfecties kunnen veroorzaken bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Azolen worden onder andere gebruikt als bestrijdingsmiddel in de landbouw, maar ook als biocide om hout te verduurzamen. Daarbij is A. fumigatus geen doelorganisme van de azolen, maar wordt de schimmel wel aan deze middelen blootgesteld. De gebruikte  azolen in de landbouw en houtverduurzaming lijken op de azolen die worden toegepast als geneesmiddel. De azolen die als geneesmiddel worden gebruikt werken steeds minder goed omdat de longinfecties in patiënten steeds vaker worden veroorzaakt door een resistente A. fumigatus.