Verschillende partijen houden zich op dit moment bezig met algenbestrijding op kunstgras. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) liet onderzoek uitvoeren naar gladde velden. De Unie van Waterschappen organiseerde een bijeenkomst voor kennisuitwisseling. En de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) gaat ongeveer 40 inspecties uitvoeren. Dit doen zij samen met een paar waterschappen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de toegepaste algenbestrijdingsmiddelen.

KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event in 2018

Hoe bestrijd je algen op kunstgras? Wat mag wel en wat mag niet? Daar is meer helderheid over nodig. Dit en meer volgde uit het Kennisnetwerk Biociden (KNB) event Algenbestrijding op kunstgras: welke rol hebben biociden? van 21 juni 2018. Inmiddels heeft dit KNB-event mede geleid tot een aantal vervolgactiviteiten door verschillende partners in het KNB netwerk.

Activiteiten in 2019

De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) gaf tijdens het event in juni 2018 aan dat er een vervolg komt op het eerder uitgevoerde onderzoek van Sweco. Dit vervolgonderzoek door Wageningen Plant Research en Co-Capacity richt zich op het voorkomen en behandelen van gladde velden. Inmiddels is dit vervolgonderzoek afgerond en gepubliceerd.

Op 12 september 2019 is er in een bijeenkomst voor de waterschappen aandacht besteed aan het gebruik van biociden op sportvelden. Deze bijeenkomst richtte zich op kennisuitwisseling en het inventariseren van kennisvragen. Uitkomst van de dag was dat de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de waterschappen onderling meer gaan samenwerken. Hierbij gaan de waterschappen zich ook focussen op de uitspoeling naar oppervlaktewater.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in de tweede helft van 2019 een project kunstgrasvelden gestart, gericht op het juiste gebruik van en informatieverstrekking over biociden. Hierbij wordt onder andere gelet op de legaliteit van de middelen die ingezet worden voor de bestrijding van algen. Het gaat om ongeveer 40 inspecties bij de beheerders van met name (semi-) kunstgraswatervelden. De inspecties worden samen met een paar waterschappen uitgevoerd. Tevens geeft de ILT signalen aan de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) over gewasbeschermingsmiddelen door. Tenslotte wordt door de ILT ook aandacht besteed aan het borgen van de veiligheid in relatie tot het gebruik en opslag van precursoren zoals waterstofperoxide. In de loop van 2020 worden de resultaten van het project verwacht.