In een eerder verschenen rapport wordt een relatie gelegd tussen insecticiden in mest en de afname van weidevogels in Nederland. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) stelt dat op basis van dit rapport deze relatie niet kan worden onderbouwd.

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft een analyse gemaakt van het onderzoek om na te gaan of er reden is om in te grijpen in bestaande toelatingen van bestrijdingsmiddelen. Voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden zijn geen overschrijdingen van toegestane concentraties in de bodem gevonden. Voor biociden wordt de route waarbij in de stal gebruikte biociden via mest op het land komen, meegenomen in de toelatingsbeoordeling. Het Ctgb ziet daarom geen reden tot ingrijpen in de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer onlangs over deze bevindingen van het Ctgb.