Deze werkgroep heeft het juist gebruik van biociden aangereikt als onderwerp in het lesprogramma van agrarische opleidingen. Daardoor krijgen studenten meer kennis en inzicht in een veilige bedrijfsvoering in de veehouderij. Het gastcollege bij Vilentum Hogeschool over dit onderwerp was een belangrijk resultaat van de werkgroep.

Voorgeschiedenis

In de werkgroep Dierhouderij I is gekeken naar de toepassing van biociden in de praktijk van de veehouderij. Deze werkgroep had als doel: De veehouderij als branche is bekend met een verantwoorde manier van toepassing van biociden en andere chemische middelen. Uiteindelijk is het veilig omgaan met biociden onderdeel van de opleiding en wordt deze kennis onderhouden.

De Werkgroep Dierhouderij I heeft advies gegeven aan het Ministerie van IenM. Het advies beschrijft twee sporen: één gericht op de ondersteuning van professionals en één gericht op de opleidingen. Dit tweede spoor is opgepakt via de Werkgroep Dierhouderij II.

Doel

De werkgroep Dierhouderij II had als doel:
Het integreren van juist gebruik van biociden in het lesprogramma van agrarische opleidingen op MBO, HBO en academisch niveau. Daardoor is veilig werken met biociden in de veehouderij te waarborgen.

Samenstelling

In de werkgroep Dierhouderij II waren kennisinstituten, producenten/handelaren en uitvoerders/gebruikers vertegenwoordigd.

Aanpak

Voor nieuwe gebruikers leek de weg duidelijk: onderwijs over biociden moet plaatsvinden binnen het bestaande opleidingsprogramma. Voor de mensen die al jarenlang in het vak zitten zou opleiding en/of nascholing via de PTCplus een weg kunnen zijn. De werkgroep heeft aansluiting gezocht bij bestaande (na)scholingen. Gaandeweg werd duidelijk dat dat niet eenvoudig was: 

  1. De curricula van de opleidingen worden niet centraal gereguleerd. Dit maakt het onmogelijk om een centrale aansluiting te vinden voor alle relevante opleidingen. 
  2. Het onderwerp "biociden" is volledig onbekend onder de opleiders en agrariërs. Daardoor is het onderwerp lastig te bespreken, laat staan te spreken over aanpassing van het bestaande lesprogramma. De werkgroep heeft daarom een motivatietekst opgesteld, die ook te gebruiken is voor verdere communicatie doeleinden.
  3. Juist gebruik van biociden is niet een op zich zelf staand onderwerp. Het zou in meerdere lesprogramma’s aan bod moeten komen. Dit is ook goed af te leiden uit de eindtermen en leerdoelen die de werkgroep heeft opgesteld.

De werkgroep heeft de Universiteit van Utrecht en de Vilentum Hogeschool in Dronten bereid gevonden mee te werken aan het integreren van biociden in het opleidingsprogramma.
De Universiteit van Utrecht heeft (het juiste gebruik van) biociden al onderdeel gemaakt van de opleiding. Vilentum Hogeschool heeft de meeste veehouderij studenten en loopt voorop wat betreft het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij.

Resultaten

Met beide opleidingsinstituten heeft de werkgroep vast kunnen stellen welke hiaten er in het huidige curriculum bestaan. Vilentum Hogeschool was daarnaast bereid een gastcollege te faciliteren. Het gastcollege aan derdejaars studenten, verzorgd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Gezondheidsdienst voor dieren, was een succes. Uit een enquête onder de studenten werd duidelijk dat dit onderwerp onderdeel zou moeten zijn van het lesprogramma.

Vervolg

Uit alle gesprekken met belanghebbende partijen bleek dat herhaaldelijke communicatie over het onderwerp nodig is om bewustwording binnen de verschillende doelgroepen te creëren. Dat kan via de vakbladen waarmee niet alleen docenten worden bereikt, maar ook studenten, veehouders, veeartsen, adviseurs en rundveepedicures. Daarnaast zijn vanuit het gastcollege suggesties en verzoeken binnen gekomen voor het verzorgen van vergelijkbare presentaties met als doel "teach the teacher" (o.a. vereniging van veeartsen die opleiding geven aan middelbaar beroepsonderwijs instellingen, docentendagen etc…).